Rødstrubet Lom (Gavia stellata)

Beskrivelse
Den rødstrubede lom er den mest almindeligt forekommende lom i danske farvande, navnlig i landets vestlige egne. Den er en anelse mindre end den anden almindeligt forekommende sortstrubede lom. I vinterdragt er den rødstrubede lom altid lysere på oversiden end den sortstrubede. I sommerdragten er den rødstrubede lom nemmere at kende, idet den har et gråt hoved, rødbrun halstegning og en sort/hvid-stribet nakke.

Levested
Den rødstrubede lom har en stor global udbredelse, som omfatter de nordlige dele af både Europa, Asien og Nordamerika. I Europa yngler den rødstrubede lom på Island, De Britiske Øer, i Norge, Sverige og Finland samt i Rusland. Arten yngler i små søer, damme og moser på fjeldheder og tundra.


© Benny Gensbøl

I Danmark er den rødstrubede lom en almindelig træk- og vintergæst, og vores farvande udgør vigtige overvintrings- og fældningsområder for de bestande, der yngler på Grønland samt i Skandinavien og Sibirien. Omkring 25 % af den vesteuropæiske vinterbestand på ca. 100.000 fugle opholder sig i danske farvande om vinteren. Særligt Nordsøen ud for Vadehavet og Vestkysten tiltrækker rigtig mange rødstrubede lommer, og dette område er af global betydning for arten. Andre vigtige områder er det nordlige Kattegat og Smålandsfarvandet. Om sommeren træffes enkelte oversomrende individer i de danske farvande.

Føde
Den rødstrubede loms føde er navnlig fisk, krebsdyr og andre smådyr.

Bestandsudvikling
Bestanden af rødstrubet lom gik kraftigt tilbage i Rusland og Skandinavien i 1970'erne og 80'erne, og selv om tilbagegangen er standset, vurderes den som værende sårbar.


Forekomsten af Rødstrubet Lom i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Benny Gensbøl

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 106-116 cm
Længde: 50-60 cm
Vægt han: 1.750 g
Vægt hun: 1.550 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 26-28 dage
Ungetid: 43 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 36
Sidste måned: 165

Forrige artLink til denne sideNæste art