Sortstrubet Lom (Gavia arctica)

Beskrivelse
Den sortstrubede lom er efter den rødstrubede den mest almindelige lom i danske farvande. Den har en lang, tyk hals, som ofte holdes i en S-kurve. I sommerdragt kan den kendes fra den rødstrubede lom, som den ligner, på hvide firkanter på ryggen og på et sort felt på struben. I de andre dragter er arten ret svær at kende fra andre lommer. På vandet er den hvide plet på siden af gumpen et godt kendetegn.

Levested
Den sortstrubede lom er udbredt i det nordlige Europa og det nordlige Asien østpå til Stillehavskysten. Den største europæiske bestand er i Rusland. I Europa forekommer den desuden på De Britiske Øer, i Norge, Sverige, Finland og i yderst begrænset antal i De Baltiske Lande. Den yngler i lidt større søer end den rødstrubede lom.


Vinterdragt. © John Larsen

I Danmark er den sortstrubede lom en almindelig træk- og vintergæst og en fåtallig sommergæst. De fleste af fuglene observeres i Kattegat, Skagerrak og farvandet ud for Vadehavet. De danske farvande er vigtige fældnings- og overvintringsområder for vinterbestanden i Vesteuropa, der tæller i størrelsesordenen 25.000 fugle. Mindst 5.000 sortstrubede lommer menes at fælde deres svingfjer i vores farvande.

Føde
Den sortstrubede lom lever uden for yngletiden af bundfisk, som den tager på relativt lavt vand nær kysten.

Bestandsudvikling
Som det er tilfældet med den rødstrubede lom, har også den europæiske bestand af sortstrubet lom været i tilbagegang fra 1970'erne, og man vurderer, at den er sårbar.


Forekomsten af Sortstrubet Lom i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Klaus Malling Olsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 110-130 cm
Længde: 60-70 cm
Vægt han: 3.000 g
Vægt hun: 2.500 g
Ynglealder: 2-3 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-30 dage
Ungetid: 60-65 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: DD
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 70
Sidste måned: 175

Forrige artLink til denne sideNæste art