Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii)

Beskrivelse
Den hvidnæbbede lom er på størrelse med skarven og kan veje over 6 kilo. På vandet kendes den fra den nært beslægtede islom på sit gulhvide, opadpegende næb. I flugten ses en større bug end hos islommen, og i vinterdragten er halsen lysere end hos islommen.

Levested
Den hvidnæbbede lom yngler i det nordlige Sibirien samt det nordlige Alaska og Canada. Der er en lille bestand i det nordlige Rusland. Den lever i modsætning til islommen i ferskvandssøer på tundraen, men også ved lave kyster og ved floder og flodmundinger. De sibiriske lommer overvintrer i det nordlige Atlanterhav, generelt noget længere nordpå end islommen, og ofte langt fra land. Den nærmeste overvintringsplads er langs Norges kyst.


© Jon Lehmberg

Hvert år ses den yderst fåtalligt herhjemme på trækket. De fleste fugle ses på forårstrækket, og her er langt den bedste træklokalitet Skagen. Det antages, at en del af de hvidnæbbede lommer, der overvintrer sydligst i Atlanterhavet, foretager et sløjfetræk, dvs. at trækruten til og fra ynglepladserne er forskellig. På forårstrækket ses et sydligere træk, der følger den rødstrubede lom og går via Skagen til Laholmsbugten i Halland og videre østpå til Østersøen og derfra ind over Rusland mod Sibirien.

Føde
Arten lever i overvejende grad af fisk, f.eks. ulk, som den dykker efter fra vandoverfladen. Den kan også tage krebsdyr og muslinger.

Bestandsudvikling
Fastsættelsen af bestandsstørrelsen er behæftet med stor usikkerhed, da arten lever langt fra mennesker både på ynglepladserne og i vinterkvarteret. I Eurasien yngler den kun relativt talrigt i Nordøstsibirien. Arten er sårbar over for olieforurening i vinterkvarteret, og der er en del amerikanske fugle, der omkommer i fiskenet, men arten anses ikke for at være globalt truet.


Forekomsten af Hvidnæbbet Lom i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Knud Pedersen

Fakta
Vingefang: 137-152 cm
Længde: 80-85 cm
Vægt han: 5750 g
Vægt hun: 4500 g
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1

Fredningsforhold
Global rødliste: NT
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: CR
Birdlife SPEC: 1
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 17
Sidste måned: 79

Forrige artLink til denne sideNæste art