Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis)

Beskrivelse
Lille lappedykker er den mindste af vore lappedykkerarter. Sommerdragten mangler de øvrige lappedykkeres hovedfjerprydelser. Fuglen er mørk og har tydelige gule pletter i mundvigene. Når den ligger i vandet, rejser den tit fjerene på bagkroppen og vender rumpen mod solen, så den ligner en lille fjerbold. Vinterdragten er lysere. Den har gulbrun hals og gulbrune kropssider og lys strube, mens pletterne i mundvigene ikke er så iøjnefaldende. Parringsspillet er mindre fremtrædende end hos de øvrige lappedykkere. Kønnene kan dog ses svømme mod hinanden, puste sig op og dreje rundt om hinanden, mens de triller i duet.

Levested
Lille lappedykker yngler i Europa, det nordligste Afrika samt syd for Sahara og Syd- og Sydøstasien. I Europa udgør Skotland, Danmark og Sydsverige nordgrænsen. I resten af Europa forekommer den de fleste steder. Her i landet forekommer den i alle landsdele, men der er stor forskel på tætheden. De fleste ynglepar forekommer i Nordøstsjælland og Østjylland, mens arten er fåtallig i Vestjylland. Den største koncentration forekommer på Amager. Udbredelsen afspejler forekomsten af den foretrukne ynglebiotop: mindre, lavvandede søer og moser. Den kan også yngle i større søer med rørsump.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Om vinteren samler den sig i åmundinger, fjorde og havne, hvor der er isfrit. Her kan man, specielt i strenge vintre, se større flokke af lille lappedykker på op til et par hundrede individer, f.eks. i Sydhavnen, Odense Fjord eller ved Karrebæksminde. Nogle individer trækker sydpå. I Rhindeltaet i Holland samler der sig store flokke om vinteren.

Føde
Lille lappedykker lever hovedsagelig af vandinsekter og deres larver, men også af krebsdyr og små fisk, specielt om vinteren. Ungerne lever af insekter og larver samt plantemateriale i et vist omfang. Arten konkurrerer med forskellige fiskearter om føden. Det gør nydannede søer uden fiskebestand, som f.eks. oversvømmet skovbund, attraktive som ynglebiotop, også da den samtidig undgår forfølgelse af gedder.


© Benny Gensbøl

Bestandsudvikling
Ynglebestanden har været stabil siden 70’erne, når man ser bort fra, at bestanden kortvarigt reduceres kraftigt efter hårde isvintre. Der er kommet mange nye ynglefund til overalt i landet i perioden, men der er også ynglepladser, der er opgivet. Den europæiske bestand har generelt været stabil, men der har været en langsigtet tilbagegang i Tyskland og Holland, formentlig som følge af ødelæggelse af ynglepladserne.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Lille Lappedykker i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Ulrik Bruun

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 40-45 cm
Længde: 27 cm
Vægt: 100-200 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 20 dage
Ungetid: 44-48 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2018: 2177
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 205
Sidste måned: 207

Forrige artLink til denne sideNæste art