Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena)

Beskrivelse
Den gråstrubede lappedykker er i sommerdragten ganske let at kende. Halsen er rustbrun, kinderne er grå, og næbbet er mørkt med gul basis. I forhold til den toppede lappedykker, som nok er den fugl arten lettest kan forveksles med, er den gråstrubede lappedykker mindre, mangler den toppede lappedykkers iøjnefaldende top i sommerdragten, er mere korthalset, mere kompakt, og endelig dækker den sorte kalot altid øjet. Sidstnævnte karakterer er særlig vigtige i vinterdragt, hvor de to arter begge er klædt i diskrete mørke og hvide farver.

Levested
Gråstrubet lappedykker er udbredt i Europa, Asien og Nordamerika. I Europa er udbredelsen udpræget østlig og begynder for alvor i en linje fra Finland til det vestlige Sortehav. Derudover er udbredelsen ret sporadisk, og den går ikke længere vestpå end til Danmark. I Danmark er den gråstrubede lappedykker en ret almindelig ynglefugl i den østlige del af landet, hvor den findes i moderat næringsrige småsøer og lign. Arten synes at foretrække småsøer med rørsump, men den kan også forekomme i blandt andet beskyttede dele af større søer. Den største bestand i Danmark findes i Vejlerne, hvor der yngler op til 100 par.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Den gråstrubede lappedykker er en ret almindelig trækgæst i Danmark, idet de danske farvande udgør vigtige overvintringsområder for arten i Europa. Det vigtigste område ligger formodentlig i det lavvandede område i det nordvestlige Kattegat, hvor antallet af overvintrende fugle er vurderet til at være omkring 2.300. Den gråstrubede lappedykker opholder sig næsten udelukkende til havs uden for yngletiden, hvilket adskiller den fra de andre lappedykkerarter.

Føde
Gråstrubet lappedykkers føde består af småfisk, store vandinsekter, snegle og små padder.


© Vibeke Tofte

Bestandsudvikling
Siden 1960'erne har den gråstrubede lappedykker været i fremgang i Danmark. Dengang var der omkring 350 par i landet, og i dag skønnes bestanden at være på omkring 1000-2000 par. Milde vintre og forurening af danske søer med næringsstoffer er de faktorer, som gerne nævnes som forklaring på denne udvikling. De seneste tal tyder på, at ynglebestanden i Danmark nu er stabiliseret.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Gråstrubet Lappedykker i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 77-85 cm
Længde: 43 cm
Vægt: 700-900 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-25 dage
Ungetid: 72 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 1400
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 77
Sidste måned: 344

Forrige artLink til denne sideNæste art