Mallemuk (Fulmarus glacialis)

Beskrivelse
Mallemukken minder overfladisk om en måge, men er mere kompakt bygget og har mere stive, hurtige vingeslag og lange glideperioder i flugten. Den kan minde om en lille udgave af en albatros, som den da også er tæt beslægtet med. Ryggen er grålig, og på oversiden af håndsvingfjerenes basis ses lyse pletter. Som andre stormfugle har mallemukken rørformede næsebor fyldt med lugtevæv og dermed en fænomenal lugtesans.

Levested
Ynglepladserne findes hovedsageligt langs arktiske og tempererede kyster, med særligt store bestande på Grønland, Svalbard, Island, Færøerne og de Britiske Øer. Fourageringsområdet er stort, og mallemukken ses ofte i Skagerrak og langs Norske Rende. Arten holder fortrinsvis til på åbent hav, men ses regelmæssigt ved de danske kyster. På dage med kraftig pålandsvind kan betydelige antal ses ved Hvide Sande, Hanstholm og Skagen, og kraftige storme kan blæse fuglene ind i det sydlige Kattegat, hvor de kan observeres ved Rørvig og Gilleleje. Det samlede antal mallemukker som opholder sig i den danske del af Nordsøen i sommermånederne er anslået til ca. 300.000.


© Poul Reib

Mallemukken yngler på klippehylder i fuglefjelde, og man finder derfor ikke mange egnede redesteder i Danmark. Siden 1988 er der imidlertid regelmæssigt registreret territoriehævdende mallemukker på Bulbjerg øst for Hanstholm, men indtil videre kun med begrænset ynglesucces. Det eneste sikre ynglefund er således fra 2000, hvor der kom to unger til verden, mens der i 1998 blev set to æg, som senere forsvandt. Mallemukkerne opholder sig på Bulbjerg fra sidst i marts til sidst i juli, med lidt variation i ankomsttidspunktet fra år til år.

Føde
Mallemukken tager føde fra havoverfladen, eller den dykker efter føde, som især består af småfisk, blæksprutter og krebsdyr. Derudover følger den ofte fiskerbåde og tager fiskeaffaldet, som smides overbord.

Bestandsudvikling
I løbet af de sidste par hundrede år er bestanden vokset kraftigt, og yngleområdet er blevet udvidet fra de tidligere rent arktiske lokaliteter til Færøerne i 1839, Storbritannien i 1878, Norge i 1924 og Danmark 1998. I Storbritannien og på Færøerne tæller bestandene i dag omkring en halv million ynglepar. De sydligste ynglepladser findes i Bretagne. Fremgangen tilskrives til dels fiskeriet, som har givet mallemukken en ny og nemt tilgængelig fødekilde. I de seneste år har arten været i tilbagegang i Storbritannien.


Forekomsten af Mallemuk i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 45-50 cm
Længde: 47 cm
Vægt: 700-900 g
Ynglealder: 9 år
Kuldstørrelse: 1 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 52-53 dage
Ungetid: 46-50 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 0
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NA
DK rødliste træk: DD
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 244
Sidste måned: 281

Forrige artLink til denne sideNæste art