Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea)

Beskrivelse
Den sodfarvede skråpe hører til stormfuglene, der alle er havfugle. Den er en dygtig flyver, men klodset på landjorden, og når den letter fra havoverfladen. Den er på størrelse med stormmågen, men har en næsten ensfarvet mørkebrun fjerdragt med lysere partier på undervingerne. Den er større og mørkere på undersiden end den almindelige skråpe, der også optræder regelmæssigt, om end fåtalligt herhjemme. Den sodfarvede skråpe repræsenterer et sjældent fænomen, idet den yngler på den sydlige halvkugle, mens den ”overvintrer” på den nordlige halvkugle i vores sommer- og efterårsmåneder.

Levested
Den sodfarvede skråpe yngler i det sydlige Atlanterhav og Stillehav. Store bestande findes på Falklandsøerne og i det sydlige Chile samt i New Zealand og langs det sydøstlige Australien, mens der er mindre bestande på Gough og Tristan de Cunha i Atlanterhavet vest for Sydafrika. Arten er udpræget koloniruger og yngler i redegange på kystvendte klipper og skrænter.


© Stephan Skaarup Lund

De skråper, der yngler i Atlanterhavet, ankommer til deres ynglepladser fra oktober og trækker til den nordlige halvkugle i et imponerende sløjfetræk fra først i april, når ungerne er flyvefærdige. De ankommer til USA’s og Canadas østkyster i maj og juni og søger videre østpå til de vesteuropæiske kyster i juli og august. Her optræder de talrigt langs Irlands og Storbritanniens kyster. Under kraftige vestenstorme iagttages de regelmæssigt langs den jyske vestkyst om efteråret, især ved Blåvands Huk og Skagen. De ses også i Kattegat ved Nordsjællands kyster, f.eks. ved Gilleleje og Rørvig.

Føde
Den sodfarvede skråpe lever hovedsagelig af levende og døde fisk, men også af krebsdyr og bløddyr, der både fanges ved dykning og fangst fra havoverfladen. Fuglen ses somme tider følge efter trawlere. Tobis menes at udgøre hovedbestanddelen af føden i de nordatlantiske farvande.

Bestandsudvikling
Det første fund af sodfarvet skråpe i Danmark er fra 1920, og frem til slutningen af 60’erne blev den registreret yderst sjældent herhjemme. Fra omkring 1970 har den optrådt regelmæssigt langs den jyske vestkyst, og fra omkring 1980 også i Kattegat. Det menes, at det især er fremgangen af tobis i Vesterhavet, der har betydning for de hyppigere iagttagelser, men formentlig spiller den øgede ornitologiske aktivitet samt bedre optisk udstyr også ind. Den globale bestand af sodfarvet skråpe menes at være stabil, selv om maorierne på New Zealand jager den i stort tal som spisefugl og til olie- og sæbeproduktion, og selv om mange tusinde fugle hvert år omkommer i fiskenet.


Forekomsten af Sodfarvet Skråpe i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Klaus Malling Olsen

Fakta
Vingefang: 94-109 cm
Længde: 41 cm
Vægt: 400-800 g
Ynglealder: 7 år
Kuldstørrelse: 1 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 56 dage
Ungetid: 95 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: NT
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 32
Sidste måned: 110

Forrige artLink til denne sideNæste art