Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus)

Beskrivelse
Lille stormsvale er den mindste stormfugl på vore breddegrader. Den er ikke større end en bysvale, som stormsvalerne generelt kan minde meget om umiddelbart. Stor stormsvale er den udseendemæssigt næsten identisk med, men adskiller sig bl.a. ved at have et lyst bånd på undervingen. Som de øvrige stormfugle lever den størstedelen af sit liv på havet og kommer kun til land, når den skal yngle. Den har en speciel, hoppende flugt lige over vandoverfladen, når den søger føde. De nedhængende ben bevirker, at det ser ud, som om den går på vandet. Det har givet anledning til dens engelske navn Storm petrel. Petrel er sprogligt afledt af Skt. Peter, om hvem det fortælles, at han kunne gå på vandet. Tidligere har færinger indsamlet ungerne på reden, tørret dem og trukket en væge gennem dem, hvorefter de brugte dem som lamper.

Levested
I modsætning til stor stormsvale, der er udbredt på flere kontinenter, forekommer lille stormsvale kun i det europæiske område, dvs. i det nordøstlige Atlanterhav og i Middelhavet. De største bestande er på Færøerne, Island, Irland og Skotland. Island udgør nordgrænsen for arten, mens De Kanariske Øer udgør sydgrænsen. Den yngler i kolonier og anbringer reden i klippespalter eller mellem løse sten. Ungerne er sent flyvefærdige, undertiden først helt hen i november. Om vinteren trækker størstedelen af fuglene sydpå og overvintrer ud for Sydafrikas og Namibias kyster.


© Clausjannic Labuz

Herhjemme optræder lille stormsvale yderst fåtalligt. Den ses især langs den jyske vestkyst om efteråret i forbindelse med kraftige vestenstorme. Det er sjældent, at fuglene kommer ind over land, og hvis de endelig går ned, er de som regel så udmattede, at de er helt hjælpeløse.


Lille stormsvale sammen med kuhls skråpe, en anden i danske farvande sjælden stormfugl. © Clausjannic Labuz

Føde
Lille stormsvale lever hovedsagelig af små krebsdyr og fisk samt gopler, som den tager i vandoverfladen. Ungerne fodres med plankton, der af forældrefuglene gylpes op som en grødet masse. I starten fodres de én gang hver nat, men senere er der flere døgn mellem fodringerne.

Bestandsudvikling
Som helhed anses bestanden for at være stabil, men den spanske og kanariske bestand var i tilbagegang i 1990’erne.


Forekomsten af Lille Stormsvale i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Clausjannic Labuz

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 36-39 cm
Længde: 15 cm
Vægt: 23-29 g
Ynglealder: 4 år
Kuldstørrelse: 1 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 38-50 dage
Ungetid: 56-73 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 147
Sidste måned: 93

Forrige artLink til denne sideNæste art