Topskarv (Phalacrocorax aristotelis)

Beskrivelse
Topskarven ligner skarven, men den er noget mindre og spinklere end denne, og den har en slankere hals og et tyndere næb. Flugten er hurtigere end skarvens, og maven forekommer mere afrundet og tyk. Yngledragten er helt mørk, hvad der fremhæver de gule mundvige. På nært hold har dragten en tydelig grøn metalglans. Desuden har ynglefuglene en markant, krøllet fjertop på issen, som har givet fuglen dens danske navn. Vinterdragten er matsort med lys hage, og næbbet er gulligt. Ungfuglene har mørkebrun overside og lysebrun underside med hvidlig hage.

Levested
Topskarven er i højere grad end skarven en havfugl. Den ruger i kolonier på stejle klippekyster i Nordatlanten med de største forekomster på De Britiske Øer, langs Norges vestkyst og i Nordfrankrig. Den yngler også på Island og Færøerne. To andre underarter yngler henholdsvis langs Middelhavets kyster til Sortehavet og langs Marokkos Atlanterhavskyst. Topskarven er i overvejende grad standfugl, men især yngre fugle kan strejfe, enkeltvis eller i mindre flokke.


Topskarver med "ølmave". © Klaus Malling Olsen

Strejfende topskarver iagttages kun sjældent herhjemme, til trods for at Nordjylland ikke befinder sig så langt fra de nærmeste ynglepladser langs Norges vestkyst. De fugle, der ses, optræder naturligt nok primært ved Skagen og langs den jyske vestkyst, men den er også fundet et par gange i Kattegat, i Gilleleje og ved Rørvig. Den ses ofte på havnemoler og høfder. Den kan iagttages herhjemme på alle årstider, men oftest i efterårsmånederne. I de senere år er den iagttaget årligt, men i meget begrænset antal. Den optræder ofte enkeltvis; dog blev der både i 2008 og 2009 set en flok på 7 individer i Skagen.

Føde
Topskarven lever næsten udelukkende af saltvandsfisk som torsk, sild og ulk, som den fanger nær bunden ved at dykke fra havoverfladen.


© Per Poulsen

Bestandsudvikling
Den europæiske bestand, der udgør hovedparten af artens samlede bestand, er relativt lille, færre end 80.000 par. Arten oplevede en markant fremgang fra 1970 til 1990, og selv om bestanden var stabil eller nød fremgang de fleste steder i løbet af 90’erne, var der tale om en betydelig tilbagegang på De Britiske Øer, der huser artens vigtigste bestand. Samlet set var der derfor tale om en begrænset tilbagegang, men pga. den tidligere fremgang anses arten ikke for at være truet.


Forekomsten af Topskarv i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Albert Steen-Hansen

Fakta
Vingefang: 95-110 cm
Længde: 68-75 cm
Vægt: 1.750-2.250 g
Kuldstørrelse: 3-4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 30-31 dage
Ungetid: 53 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 2
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 30
Sidste måned: 110

Forrige artLink til denne sideNæste art