Rørdrum (Botaurus stellaris)

Beskrivelse
Rørdrummen er en af de mest særprægede danske fugle. Det er en mellemstor hejre med længdestribet, gyldenbrun fjerdragt. Når fuglen bliver forstyrret, vender den sin stribede underside frem og strækker hoved og hals ret op i vejret, hvilket gør den næsten helt usynlig i rørskoven. Desværre ser man sjældent rørdrummen, da den er utrolig godt camoufleret, lever meget skjult og er sky. Til gengæld kan man om foråret høre hannernes mystiske ”sang” – den såkaldte pauken – der lyder lidt, som når man puster i en tom flaske. Rørdrummens pauken er så kraftig, at den kan høres flere kilometer væk.

Levested
Rørdrummen er udbredt i Europa, et bredt bælte gennem Asien og i Nordafrika. Bortset fra det nordlige Skandinavien yngler rørdrummen spredt over det meste af Europa, men er talrigest forekommende i Østeuropa, hvorimod den kun yngler sporadisk på De Britiske Øer og i Sydeuropa. I Danmark yngler arten meget spredt i det meste af landet, dog ikke på Bornholm.


© Ulrik Bruun

Rørdrummen forekommer i store tagrørskove og store sumpområder og er således mest almindelig ved de vestjyske fjorde. Den klart bedste lokalitet i Danmark er Vejlerne med op mod hundrede paukende hanner. Især i juli er der gode chancer for at opleve fuglene, da de flyver en del rundt. De danske rørdrummer er formodentlig standfugle i det omfang, vinterklimaet tillader det. Hvis levestederne fryser til, bliver de imidlertid nødsaget til at søge andre ”græsgange”. I givet fald overvintrer de primært i Vest- og Sydeuropa.

Føde
Rørdrummen lever især af fisk, padder og andre smådyr.

Bestandsudvikling
Bestanden af rørdrum vurderes til 2-300 par. Arten er i fremgang i Danmark, hvilket står i kontrast til det generelle billede i Europa. Her gik bestanden som helhed markant tilbage i perioden 1970-1990. Forurening, ødelæggelse af yngleområderne og mekaniseringen af rørhøstningen angives gerne som de væsentligste faktorer. Arten er desuden følsom over for hårde vintre; således ramte eksempelvis isvintrene i midtfirserne den danske bestand hårdt. Siden er rørdrummen gået jævnt frem i Danmark – på nær endnu et tilbageslag i isvinteren 1995/96 – som følge af forbedrede vandstandsforhold i Vejlerne og milde vintre. Fiskehejrens fredning har nok også haft en positiv effekt, idet en del rørdrummer tidligere blev nedlagt i den tro, at det var fiskehejrer.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Rørdrum i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 125-135 cm
Længde: 76 cm
Vægt: 900-1200 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25-26 dage
Ungetid: 50-55 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2008: 300
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: 25-50%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 177
Sidste måned: 418

Forrige artLink til denne sideNæste art