Sølvhejre (Ardea alba)

Beskrivelse
Sølvhejren er på størrelse med fiskehejren, men har en helt hvid fjerdragt. Næbbet er mørkt i yngleperioden, men gult resten af året. Den har meget lange ben, der i flugten stikker langt uden for halefjerene. Ligesom den mindre silkehejre, der også har helt hvid fjerdragt, har den i sommerdragten lange prydfjer på brystet og bagest på ryggen, men mangler silkehejrens prydfjer i nakken.

Levested
Sølvhejren er vidt udbredt. Ud over i Europa forekommer den i det centrale og østlige Asien og videre sydøstpå til Australien og New Zealand; desuden i dele af det sydlige Afrika og på Madagaskar samt i det sydlige Nordamerika og store dele af Sydamerika. I Europa er forekomsten spredt, og arten optræder ikke talrigt. De største bestande forekommer i Ungarn og Østrig og specielt Rusland og Ukraine. Den yngler parvis eller i kolonier med en vis afstand mellem rederne i store, lavvandede søer og sumpe, gerne med rørskov, og jager både i vådområder og på enge. Sølvhejren yngler endnu ikke herhjemme, men træffes stadig oftere, specielt i sommerhalvåret. Den ses mest ved kystnære vådområder, f.eks. i Vejlerne, Vadehavsområdet og Klydesøen på Vestamager.


Sølvhejre i yngledragt. © Gerner Majlandt

Sølvhejren er delvis trækfugl. De europæiske ynglefugle overvintrer primært i Sydeuropa og det sydlige Afrika.

Føde
Sølvhejren tager mange fisk og vandinsekter; i mere tørre perioder tager den også mindre pattedyr som f.eks. mosegrise, samt firben og landinsekter. Den kan også tage bløddyr og fugleunger. Den fouragerer ligesom fiskehejren ved at stå stille på lavt vand og vente på, at en fisk kommer forbi, men den kan også jage mere aktivt ved at gå ret hurtigt gennem vandet.


Ikke-ynglende sølvhejre med silkehejre i baggrunden. © Klaus Malling Olsen

Bestandsudvikling
Efter en tilbagegang omkring forrige århundredskifte, der skyldtes jagt på ynglende fugle for at skaffe pyntefjer, blev sølvhejren fredet i flere lande. Dog har den op gennem det 20. århundrede også været ramt af dræning og afvandingsprojekter, men er tiltaget specielt i de seneste år både med hensyn til den geografiske udbredelse af såvel yngle- som overvintringsområdet og lokale bestandsstørrelser. Den er ekspanderet nordvestpå, bl.a. til Holland. Det første sikre ynglefund i Danmark blev gjort på Saltholm i 2014.


Forekomsten af Sølvhejre i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Gerner Majlandt

Fakta
Vingefang: 143-169 cm
Længde: 85-100 cm
Vægt: 950-1.600 g
Kuldstørrelse: 3-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25-26 dage
Ungetid: 42 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2014: 2
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: Ny ynglefugl

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NA
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 270
Sidste måned: 433

Forrige artLink til denne sideNæste art