Pibesvane (Cygnus columbianus)

Beskrivelse
Pibesvanen er den mindste af de svaner, der forekommer i Danmark. Den minder meget om sangsvanen, men er mindre og har mindre gult på næbbet. Den gule tegning er således ikke tilspidset som hos sangsvanen, men ender mere stumpt. I den grålige ungfugledragt er denne tegning også en god karakter. Endelig er hovedet mindre langstrakt og halsen kortere. Kaldet minder om sangsvanens, men er mere gøende.

Levested
Pibesvanen yngler på tundraen i det nordlige Rusland. En anden underart yngler på tundraen i det arktiske Canada og Alaska. Den overvejende del af den russiske bestand, som overvintrer i Vesteuropa, tæller 20-25.000 fugle. De fleste af disse pibesvaner trækker i første omgang til Danmark, Holland og Nordtyskland. Når det hårde vintervejr sætter ind, trækker de fleste danske fugle dog videre til Holland og England.


© Benny Gensbøl

I Danmark ses det største antal pibesvaner i november, hvor omkring 6.000 fugle kan opholde sig her i landet, langt overvejende i det vestlige og nordlige Jylland. De fleste pibesvaner ses i det vestlige Sønderjylland, omkring Ringkøbing Fjord, Stadil Fjorde, Vejlerne, Ulvedybet og i Vendsyssel. På disse lokaliteter kan pibesvanerne optræde i hundredtallige flokke. I milde vintre er der registreret op til omkring 1.000 fugle i Danmark, hvilket svarer til ca. 5% af den europæiske vinterbestand. Om foråret optræder pibesvanen mere fåtalligt og spredt, og den forekommer igen primært i Jylland. I det østlige Danmark er den en ret tilfældig gæst.

Føde
Pibesvanen lever af vandplanter, græs og såsæd. Før i tiden levede arten langt overvejende af vandplanter her i landet, men siden starten af 1970'erne er fuglene i stigende grad begyndt at fouragere på marker med vintersæd, på stubmarker samt på græsmarker og enge.

Bestandsudvikling
Den del af den russiske bestand, som overvintrer i Europa, har været på retur efter årtusindskiftet; specielt er den store hollandske vinterbestand og den irske reduceret.


Forekomsten af Pibesvane i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Jan Skriver

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 180-211 cm
Længde: 122 cm
Vægt han: 6.500 g
Vægt hun: 5.700 g
Ynglealder: 4 år
Kuldstørrelse: 3-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 29-30 dage
Ungetid: 40-45 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 181
Sidste måned: 140

Forrige artLink til denne sideNæste art