Sangsvane (Cygnus cygnus)

Beskrivelse
Sangsvanen er på størrelse med knopsvanen og kendes bedst fra denne på sit gule næb, der mangler knopsvanens sorte knop. Den holder halsen mere rank end knopsvanen, og så har den en meget kraftig, klangfuld stemme, næsten som en trompeteren, der ofte høres. I modsætning hertil er knopsvanen normalt tavs bortset fra den rytmisk syngende lyd, som vingeslagene frembringer i flugten. I vinterhalvåret er sangsvanen en ret almindelig fugl i Danmark. Den ses f.eks. flokvis på marker eller i udkanten af flokke af knopsvaner på lavvandede arealer.

Levested
Sangsvanen yngler i skovmoser og lavvandede søer i et stort nordligt område fra Island, Norge, Sverige, Finland og i et bredt bælte gennem Rusland og Sibirien til Stillehavskysten. Sangsvanen har ekspanderet sydpå til Skåne og har også ynglet i det østlige Tyskland. I Danmark har et enkelt ynglepar forsøgt sig i Nordjylland de seneste par år. Få udsatte ynglepar har desuden været succesfulde, bl.a. et på Vestamager ved København. I 2007 blev der registreret tre ynglepar herhjemme, to par i Vesthimmerland i mindre moser og et par i Bølling Sø ved Silkeborg. Et af parrene fra Himmerland har fået otte unger.


Flokke af sangsvaner fouragerer ofte på marker i vinterhalvåret. © Steen Brølling

Danmark er sammen med Tyskland det vigtigste overvintringsområde for arten i Europa. Desuden overvintrer sangsvanen i stort tal i Storbritannien og Irland, men den iagttages i de fleste europæiske lande om vinteren bortset fra Spanien, Portugal og Italien. Herhjemme optræder der flest sangsvaner i milde vintre, mens de trækker videre sydpå i hårde vintre. De fleste sangsvaner ses i det nordlige Jylland og på Sydsjælland og Lolland-Falster.

Føde
Sangsvanen lever af vandplanter, græs og vinterafgrøder, f.eks. hvede og raps.

Bestandsudvikling
Sangsvanebestanden i den vestlige del af udbredelsesområdet er gået frem de sidste årtier. I Danmark er den ny spontant forekommende ynglefugl siden 2002.


Udviklingen i vinterbestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Sangsvane i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 218-243 cm
Længde: 152 cm
Vægt han: 10.000-11.000 g
Vægt hun: 8.000-9.000 g
Ynglealder: 4 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 35 dage
Ungetid: 78-96 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2012: 3

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 103
Sidste måned: 200

Forrige artLink til denne sideNæste art