Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus)

Beskrivelse
Den kortnæbbede gås er en ret lille, lys gås, som minder meget om sædgåsen. Den har dog lyserøde ben og en kortere hals samt en mere kompakt hovedprofil med et kort sort næb med et lyserødt bånd. Arten gør generelt et mere lyst helhedsindtryk end sædgåsen, og særligt i flugten er vingerne tydeligt lysere.

Levested
Den kortnæbbede gås har en meget begrænset udbredelse. Der findes to separate bestande. Den ene yngler på Island og i Østgrønland og overvintrer i Skotland og England. Den anden yngler på Svalbard, og det er den, vi ser i Danmark, som udgør overvintringsområdet sammen med Holland og Belgien. I Danmark forekommer arten især langs den jyske vestkyst, hvor den er en af karakterfuglene en stor del af året.


En flok nervøse kortnæbbede gæs. © Poul Reib

De kortnæbbede gæs ankommer til Danmark omkring den sidste uge af september. I starten af oktober kan hele bestanden opholde sig i Vestjylland. Især Vest Stadil Fjord med op til 23.000 fugle og Fiil Sø ved Henne med op til 20.000 fugle er vigtige rastepladser. Før i tiden trak de kortnæbbede gæs i høj grad videre til Holland i midten af oktober, men i takt med at vintersæd er blevet mere udbredt i Vestjylland, så forbliver mange her i landet hele vinteren. Hvis der falder et tykt lag sne, så trækker fuglene dog videre sydpå. Om foråret er Vest Stadil Fjord også en af de vigtigste lokaliteter, men Ballum Enge og Vejlerne er ligeledes af stor betydning.

Føde
Før 1960 søgte de kortnæbbede gæs mest føde på engene i Vestjylland. I dag fouragerer de på græsarealer i vinterperioden og skifter så til kornmarker, hvor de æder kerner, så snart forårssåningen begynder. Om efteråret søger de spildkerner på stubmarkerne, men her møder de stor konkurrence fra den tiltagende mængde grågæs, der traditionelt ankommer tidligere. Det har fremskyndet ankomsttidspunktet for de kortnæbbede gæs. Senere søger de også kerner fra vintersæd, der er blevet mere udbredt i Vestjylland. På udvalgte steder fodres gæssene, bl.a. ved Vest Stadil Fjord.

Bestandsudvikling
Den islandsk-grønlandske bestand, som er langt den største af de to, er gået frem siden midten af 1950'erne. Den er i dag på omkring 250.000 fugle. For Svalbardbestanden har en lignende udvikling fundet sted. Fra blot 15.000 i 1950'erne er den steget til 30.000-40.000 i dag. Jagtfredninger anses for at være den primære årsag til denne udvikling, men også de mildere vintre og den mere udbredte vintersæd har betydning.


Udviklingen i vinterbestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Kortnæbbet Gås i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 135-170 cm
Længde: 60-75 cm
Vægt han: 2.500-2.700 g
Vægt hun: 2.200-2.500 g
Ynglealder: 3 år
Kuldstørrelse: 3-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 26-27 dage
Ungetid: 56 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: 1.9-31.1


Sidevisninger
Denne måned: 29
Sidste måned: 147

Forrige artLink til denne sideNæste art