Blisgås (Anser albifrons)

Beskrivelse
Blisgåsen er en mellemstor gås med grå fjerdragt, orange ben og lyserødt næb. Den voksne fugl kan kendes på de mørke tværstriber på bugen og den hvide pandeblis, der har givet anledning til både dens danske og dens videnskabelige navn. Den grønlandske race adskiller sig ved at have en mørkere ryg og hals samt orange næb. Blisgåsen er meget svær at skelne fra dværggåsen, som dog kun forekommer sjældent i Danmark.

Levested
Blisgåsen er opdelt i flere racer, som yngler i henholdsvis Nordsibirien, det nordlige Canada og Alaska samt Vestgrønland. De fugle, som ses trækkende og rastende her i landet, stammer i alt overvejende grad fra den nordsibiriske bestand, som overvintrer i det vestlige Europa. Denne bestand er Europas største gåsebestand og tæller hen ved 1,5 millioner fugle. Der ses dog kun relativt få fugle i Danmark, da hovedtrækruten går sydøst om landet, men antallet af vinterrastende fugle er - ligesom for de øvrige gåsearter - øget markant i de seneste år. Den grønlandske race tæller kun ca. 30.000 individer og ses meget sjældnere, da dennes normale trækrute til Irland og Skotland ikke passerer Danmark.


Sædgås foran en gammel blisgås samt en juvenil.

Gyldensten på Nordfyn har længe været en fast dansk rastelokalitet for arten, men siden 1990’erne har der også rastet op mod et par tusinde gæs i Tøndermarsken februar-april. Trækket om efteråret ses i Danmark i den sydøstlige del af landet, specielt på Bornholm, hvor der på gode dage ses langt over tusind fugle. De senere år har der optrådt overvintrende flokke på over tusinde individer på Lolland-Falster.

Føde
Føden består af plantemateriale både i form af skud, frø og rodknolde.

Bestandsudvikling
Den faste rastebestand på Fyn gik tilbage fra 400 individer i 1960’erne til kun ca. 100 i 1990’erne, men er i fremgang efter århundredskiftet. I det sydlige Danmark er der kommet en stor forårsbestand, der har været stigende de senere år.
Generelt er den sibiriske bestand i fremgang. Efter fremgang i 1980’erne som følge af jagtfredning i Irland og Skotland er den grønlandske bestand i dag igen i tilbagegang. Tilbagegangen menes at skyldes klimaforandringer, konkurrence med Canadagåsen på ynglepladserne og øget jagt i Island. Blisgåsen er ikke fredet i Danmark, og i jagtsæsonen nedlægges ca. 100 fugle.


Udviklingen i vinterbestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Blisgås i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Benny Gensbøl

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 130-165 cm
Længde: 70 cm
Vægt han: 2.100-2.500 g
Vægt hun: 1.900-2.200 g
Ynglealder: 3 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 27-28 dage
Ungetid: 40-43 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: -
Jagttid: 1.9-31.1


Sidevisninger
Denne måned: 60
Sidste måned: 153

Forrige artLink til denne sideNæste art