Snegås (Anser caerulescens)

Beskrivelse
Snegåsen er på størrelse med kortnæbbet gås. Den forekommer i to farvevarianter. Den mest almindelige har hvid krop med sorte vingespidser, der især ses i flugten, og rødt næb, mens ”blågåsen” har hvidt hoved og hvid hale, kroppen er brun, og vingerne har et blåligt skær. Der forekommer også blandingsformer. Den hvide variant af snegåsen, som oftest optræder herhjemme, kan forveksles med den noget mindre og endnu sjældnere dværgsnegås eller med en undsluppen tamgås. Fra svaner kendes den let på sin noget mindre størrelse, kortere hals og sorte vingespidser.

Levested
Snegåsen yngler i kolonier på den arktiske tundra i Alaska og det nordlige Canada samt på Wrangel Island nord for det østligste Sibirien og i mindre antal i Nordgrønland. De nordamerikanske fugle overvintrer i Californien og Mexico. Frem til ca. 2006 var der en lille bestand i Oslofjorden, som nu er uddød. I de senere år har der også været enkelte spredte ynglefund i Holland. De fleste individer, der iagttages i Europa, er formentlig undslupne fangenskabsfugle eller efterkommere efter disse, men der optræder også spontant forekommende individer fra den nordamerikanske bestand.


Snegås blandt kortnæbbede gæs. © Erik Thomsen

Herhjemme er der siden århundredskiftet iagttaget ca. 30 individer årligt i gennemsnit. Fuglene ses næsten altid i større flokke af gæs, f.eks. kortnæbbet gås, oftest i et antal af en eller et par fugle. Arten er observeret i det meste af landet, men der er markant flest forekomster langs den jyske vestkyst, især ved Vest Stadil Fjord.


Snegæs af begge former blandt grågæs. © Ivan Olsen

Føde
Snegåsen lever af planteføde. Den søger føden både på land og i vandet. I yngleperioden æder den bl.a. græsrødder. Uden for ynglesæsonen tager den også såsæd, spildkorn og kartofler.

Bestandsudvikling
Den nordamerikanske bestand er eksploderet gennem anden halvdel af 1900-tallet, formentlig især pga. regulering af jagten samt ændrede fødevaner i vinterkvarteret, hvor landbruget agerer fødekammer. Bestanden forsøges i dag reguleret, også for at undgå at store flokke af snegæs ”pløjer” tundraen op i jagten på græsrødder og dermed forvandler den til mudderflader.


Forekomsten af Snegås i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Jørgen Nissen

Fakta
Vingefang: 133-156 cm
Længde: 65-75 cm

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NA
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 116
Sidste måned: 252

Forrige artLink til denne sideNæste art