Canadagås (Branta canadensis)

Beskrivelse
Canadagåsen er en meget stor gås med sort hals og hoved og et hvidt, trekantet hagebånd. Den kan ligne den betydeligt mindre og mere kompakte bramgås pga. begges kontrasterende sorte og hvide farver på hoved og hals, men canadagåsen har lyst bryst, hvor bramgåsens sorte hals fortsætter i et sort bryst.

Levested
Canadagåsen hører oprindeligt hjemme i Nordamerika, jævnfør navnet, men blev indført på godser og i parker i England i 1600-tallet og i Sverige og senere Norge og Finland fra omkring 1930. Disse udsatte fugle har haft stor ynglesucces i naturen i Storbritannien, Sverige, Sydnorge og Sydfinland, og der er fåtallige, spredte forekomster i det øvrige Nordvesteuropa.
I Danmark yngler der få par spredt over hele landet. De er alle efterkommere af lokalt udsatte fugle, bl.a. fra godser, hvor den blev indført som prydfugl. De danske par yngler fortrinsvis i næringsfattige ferskvandssøer, hvor reden anlægges på mindre holme. De svenske fugle yngler både i indlandssøer og på klippeskær i Østersøens skærgård.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Et betragteligt antal fortrinsvis svenske canadagæs overvintrer i Danmark, særligt i den sydøstlige del af landet, men der er også store forekomster i Vejlerne i Thy og i Tøndermarsken. Normalt optræder de i mindre flokke, ofte sammen med svaner og andre gæs, men der kan forekomme flokke på mere end 1000 fugle, f.eks. på Basnæs Nor ved Skælskør og på Nyord på Møn.

Føde
Canadagåsen lever af plantemateriale, som den indtager ved at græsse på marker og enge, og i mindre omfang henter den plantemateriale ved at stå på hovedet i søer eller lavvandede fjorde. Canadagåsen er til gene for landbruget, fordi den tager vintersæd på markerne.


© Helge Sørensen

Bestandsudvikling
De første fritlevende ynglepar optrådte herhjemme i slutningen af 1930’erne. De var oprindeligt udsat på Frijsenborg gods ved Århus. Under atlasprojektet 1971-74 var der sikre ynglefund i Nordvestsjælland og på Østfyn, mens der i projektet 1993-96 var flere ynglepar spredt over Jylland og på Midtsjælland. På hovedparten af lokaliteterne optrådte kun enlige par. På grund af den store ekspansion i Sverige er antallet af vintergæster herhjemme tiltaget kraftigt. I 1970’erne optrådte der omkring 500 gæs, i 1980’erne et par tusinde, mens der i 90’erne er talt omkring 20.000 om året.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Canadagås i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 150-180 cm
Længde: 95 cm
Vægt han: 4.700-5.000 g
Vægt hun: 4.300-4.500 g
Ynglealder: 3 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-30 dage
Ungetid: 40-48 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2018: 5

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NA
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: 1.9-31.1


Sidevisninger
Denne måned: 212
Sidste måned: 396

Forrige artLink til denne sideNæste art