Knortegås (Branta bernicla)

Beskrivelse
Knortegåsen er den mindste af de almindeligt forekommende gåsearter i Danmark. Det er en buttet, mørk gås med sort hals og hoved og hvid undergump. Ungfugle har om efteråret lyse bræmmer på vingerne og mangler i øvrigt de voksne fugles karakteristiske hvide halsplet. Der forekommer 3 racer i Danmark; heraf er kun de to almindeligt forekommende: mørkbuget knortegås (afbildet) og lysbuget knortegås. Arten har fået navn efter den rullende knorr lyd, som høres fra flokkene af knortegæs.

Levested
Knortegåsen yngler langs de højarktiske kyster. I Europa forekommer den følgelig kun på de allernordligste øer, såsom Svalbard. Den mørkbugede knortegås, som yngler i det nordlige Sibirien, er den klart almindeligste race, og den raster i hele landet ved lavvandede hav- og fjordområder og i løbet af vinteren også på strandenge og græsarealer. Vadehavet er den vigtigste lokalitet med 15.000-20.000 rastende fugle forår og efterår. Nogle tusinde mørkbugede knortegæs overvintrer også herhjemme, mens de fleste fugle fortsætter til Holland og Frankrig.


Den mørkbugede underart af knortegås er den hyppigst forekommende i Danmark. © John Larsen

De lysbugede knortegæs, som forekommer i Danmark, yngler på Svalbard og i det nordøstlige Grønland. De er meget mere fåtallige end de mørkbugede og ses kun almindeligt i det nordlige Vadehav og på nogle få lokaliteter i det nordlige Jylland. Om efteråret optræder de især i det nord- og nordøstlige Jylland, bl.a. ved Limfjorden. I de seneste år ses de også længere sydpå, bl.a. på Djurslands nordkyst og dele af Nordfyn. I træktiden opholder næsten hele bestanden sig i Danmark; om vinteren er der tale om ca. 80% af bestanden. I hårde vintre trækker en del fugle dog til overvintring i Østengland. Først i den sidste del af maj trækker de lysbugede knortegæs tilbage til ynglepladserne.


Lysbuget knortegås. © John Larsen

Føde
Knortegåsen lever af græsser, mosser samt laver og om vinteren desuden af ålegræs og bændeltang. I takt med at bestanden voksede i sidste del af det 20. århundrede, har de i stigende grad søgt føde på marker, når ålegræsset og tangen er blevet nedgræsset på vaderne.


Den sjældne sortbugede knortegås til højre for en mørkbuget. © John Larsen

Bestandsudvikling
Efter et markant lavpunkt omkring 1950'erne er den sibiriske bestand af mørkbuget knortegås gået markant frem som følge af jagtfredninger i de europæiske overvintringslande. Bestanden gik således frem fra omkring 40.000 fugle i starten af 1970'erne til lidt over 300.000 i starten af 1990'erne. Herefter er bestanden dog reduceret til ca. 200.000 på grund af dårlig ynglesucces.
Bestanden af lysbuget knortegås, som Danmark har et meget stort internationalt ansvar for, er gået frem fra blot 2.000 fugle i 1960'erne til ca. 6.000 i 1990'erne med fortsat fremgang til omkring 7.000 i 2004-05. Men bestanden er potentielt truet af konkurrence med den større bramgås på ynglepladserne og forurening af de danske overvintringsområder med blandt andet mindre ålegræs i fjordene til følge.


Forekomsten af Knortegås i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Mørkbuget knortegås. © John Larsen


Lysbuget knortegås. © Klaus Dichmann

Fakta
Vingefang: 110-120 cm
Længde: 56-61 cm
Vægt han: 1.400-1.600 g
Vægt hun: 1.300-1.500 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 3-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 24-26 dage
Ungetid: 40 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 13
Sidste måned: 188

Forrige artLink til denne sideNæste art