Rødhalset Gås (Branta ruficollis)

Beskrivelse
Den rødhalsede gås er en lille gås på størrelse med knortegåsen. Set tæt på er den umiskendelig med sin rustrøde hals og kindplet og med den kontrastrige sorte og hvide krop, men set på afstand kan den være overraskende svær at skelne fra andre gæs, som den næsten altid optræder i flok med herhjemme. Den kendes på sin ringe størrelse, sin korte, tykke hals, det kantede hoved og det spinkle, meget korte næb og især på den brede, hvide flanke, der står i kontrast til den mørke krop.

Levested
Den rødhalsede gås yngler på den nordsibiriske tundra i et område øst for Uralbjergene. Den yngler i småkolonier, gerne i deltaområder og tæt på reder af vandrefalk eller sneugle for herigennem at opnå beskyttelse mod fjeldræve og redeplyndrende fugle som måger og kjover. Den overvintrer omkring Sortehavet, især i Rumænien og Bulgarien, men også i Grækenland, og i mindre omfang ved Det Kaspiske Hav og ved Aralsøen. Her opholder den sig både på stepper og på korn- og stubmarker, ofte i flok med blisgæs eller andre gæs.


Rødhalset gås blandt bramgæs. © Klaus Malling Olsen

I enkelte tilfælde følger rødhalsede gæs på efterårstrækket blisgæs, bramgæs eller knortegæs videre vestpå til Vesteuropa. Derfor optræder den en sjælden gang herhjemme, især i forårs- og efterårsmånederne. Størst chance har man for at se den smukke fugl i den sønderjyske marsk og i Storstrømsområdet, ofte i flokke af blis- eller bramgæs. Antallet af rødhalsede gæs er tiltaget mærkbart herhjemme i de seneste årtier. Den optræder nu fast hvert år, om end fåtalligt. Der kan muligvis også være tale om undslupne fangenskabsfugle.

Føde
Den rødhalsede gås fouragerer på land, hvor den æder græsser, urter og afgrøder.

Bestandsudvikling
Bestanden af rødhalset gås er i tilbagegang, og det vurderes, at den omkring 2005 var på under 50.000 individer. Dels er fuglen udsat for jagttryk på ynglepladserne og i vinterkvarteret, dels er de rovfugle, der beskytter den på ynglepladserne, i tilbagegang. Rødhalset gås er opført på den internationale rødliste som værende sårbar (VU).


Forekomsten af Rødhalset Gås i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Klaus Malling Olsen

Fakta
Vingefang: 110-125 cm
Længde: 54-60 cm
Vægt: 1.200-1.500 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25 dage
Ungetid: 40 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: VU
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 1
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 95
Sidste måned: 221

Forrige artLink til denne sideNæste art