Nilgås (Alopochen aegyptiaca)

Beskrivelse
Nilgåsen, der tidligere blev kaldt egyptisk gås, er lidt større end bramgåsen. Den er beslægtet med gravanden, som den ligner i levevis. Den har en broget fjerdragt med en brun øjenmaske, en mørk plet på bugen og et stort hvidt vingefelt, der er mest synligt i flugten. Den har lange, blegrøde ben. Nilgåsen er en invasiv art, der ikke hører naturligt hjemme i Europa. Naturstyrelsen opfordrer til at udrydde arten herhjemme, da den anses for at true den hjemlige fauna.

Levested
Nilgåsen har naturligt hjemsted i Afrika syd for Sahara og i Nildalen i Egypten. Udsatte eller undslupne fangenskabsfugle fra Holland og andre vesteuropæiske lande har fra slutningen af sidste århundrede etableret en levedygtig bestand i Nordvesteuropa. Der har i de senere år etableret sig en fast dansk bestand som en udløber af den ekspanderende nordtyske bestand. Nilgåsen ses i hele landet, men den er mest talrig i Jylland, specielt i Sønderjylland. På Bornholm er der kun gjort ganske få observationer. Den foretrækker at yngle i ferskvandssøer, specielt i søer i grusgrave. Den er territorial i modsætning til de øvrige hjemlige gæs, så der optræder normalt kun ét par i hver sø. Der er endda beretninger fra artens oprindelige udbredelsesområde om, at de har mod til og er i stand til at jage nilkrokodiller på flugt! Reden kan anlægges mange forskellige steder, både i bygninger og i gamle rovfuglereder i træer.


To nilgæs i selskab med en grågås. © Klaus Malling Olsen

De danske nilgæs er hovedsagelig trækfugle, der trækker sydpå om vinteren til frostfrie områder. Når ungerne er flyvefærdige i sensommeren, samles familieflokke ofte med ikke ynglende fugle. I Sønderjylland ses der af og til flokke på over 30 individer. I milde vintre kan nilgåsen overvintre herhjemme. Også her kan den optræde i større antal. Der er således set en flok på over 6o nilgæs ved Rødekro.

Føde
De voksne nilgæs ernærer sig hovedsagelig af planteføde, f.eks. græs og afgrøder, mens ungerne formentlig overvejende lever af dyrisk føde, eftersom de for det meste søger føden i vandet, ofte i vegetationsløse søer.

Bestandsudvikling
Siden det første fund af nilgås herhjemme i 1983 har arten været i uafbrudt fremgang på trods af opfordringer til bekæmpelse fra Naturstyrelsen. Intet tyder dog på, at der drives intensiv jagt på arten, selv om den kan jages hele året. Første sikre ynglefund blev gjort i 2000 i Haderslev Dam. I 2009 blev der rapporteret om yngel på 7-8 lokaliteter i Danmark, fortrinsvis i Sønderjylland.


Forekomsten af Nilgås i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Clausjannik Labuz

Fakta
Længde: 63-73 cm
Vægt han: 1.900-2.250 g
Vægt hun: 1.500-1.800 g
Ynglealder: 1-2 år
Kuldstørrelse: 8-9 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-30 dage
Ungetid: 70-75 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NA
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: 1.9-31.1


Sidevisninger
Denne måned: 5
Sidste måned: 190

Forrige artLink til denne sideNæste art