Rustand (Tadorna ferruginea)

Beskrivelse
Rustanden er en stor and, der er lidt større end den nært beslægtede gravand. Som navnet siger, er den overvejende rustfarvet med lysere hoved. Hunnen har en næsten hvid ansigtsmaske, og hannen har sort halsring i yngledragten. Ellers er de to køn næsten ens, ligesom det er tilfældet hos gravanden. Det er også bemærkelsesværdigt, at benene hos de to arter sidder længere fremme på kroppen end hos de andre ænder, hvad der gør dem lige så gode til at færdes på land som gæs. Rustanden høres ofte udstøde høje, trompeteragtige lyde. Den er også højrøstet i flugten, hvor en flok næsten kan lyde som gæs.

Levested
Rustandens hovedudbredelsesområde er Asien, hvor den yngler østpå til Mongoliet. Mod vest har den en begrænset udbredelse ind i Europa med meget små bestande på Balkan og større bestande i Rusland og Tyrkiet. Desuden er der en bestand i det nordvestlige Afrika og en lille bestand i det etiopiske højland. Rustanden yngler i forskelligartede naturtyper. På Balkan forekommer den således ved steppe- og lagunesøer og langs floder, mens den i Rusland også forekommer i højlandet i områder med sparsom trævækst. I de senere år er der opstået en fritlevende bestand i grænseområdet mellem Schweiz, Østrig og Tyskland, som formentlig er baseret på undslupne fangenskabsfugle.


Par. © Klaus Malling Olsen

Rustanden iagttages årligt herhjemme i begrænset antal. Den ses hele året og i det meste af landet, men de fleste observationer gøres i Vadehavsområdet og ved Limfjorden. De fleste af de fugle, vi ser herhjemme, er formentlig undslupne fangenskabsfugle, da rustanden holdes som prydfugl i parker. I visse år optræder rustanden imidlertid i større antal end normalt i flere europæiske lande samtidigt, så her må det dreje sig om flokke af vilde ænder fra Østeuropa på forlænget træk. I slutningen af 1800-tallet var der også flere sådanne uregelmæssige invasioner med afstikkere helt til Island og Grønland. 1994 var der en invasion, hvor der blev iagttaget omkring 100 individer herhjemme. Et ynglepar i Himmerland samme år vurderes dog at dreje sig om undslupne fangenskabsfugle.


© Klaus Malling Olsen

Føde
Rustanden lever såvel af planteføde som af mindre fisk og padder samt hvirvelløse dyr som orme, insekter, krebsdyr og muslinger. Den finder både sin føde ved at græsse på land og ved på lavt vand at vende bunden i vejret som svømmeænder. Den kan også fouragere i affaldsbunker.

Bestandsudvikling
De små europæiske og afrikanske bestande af rustand er i tilbagegang, mens nogle af de asiatiske bestande klarer sig godt.


Forekomsten af Rustand i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Klaus Malling Olsen

Fakta
Vingefang: 110-135 cm
Længde: 58-70 cm
Vægt: 900-1.500 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 8-9 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-29 dage
Ungetid: 55 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NA
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 25
Sidste måned: 145

Forrige artLink til denne sideNæste art