Gravand (Tadorna tadorna)

Beskrivelse
Gravanden er på størrelse med en mindre gås. Den er let genkendelig på sin overvejende hvide fjerdragt med brunt brystbånd, rødt næb og metalgrønt hoved. Kønnene er ens; dog har hannen en mere veludviklet rød knop på næbbet. Den er systematisk set placeret i sin egen gruppe, hverken som svømmeand eller gås, sammen med den i Danmark kun sjældent forekommende rustand. Den adskiller sig fra andre ænder, bl.a. ved at kønnene er ens, og at begge forældre hjælper til med ungeopfostringen.

Levested
Der findes to ret adskilte bestande af gravand i Europa: en i Nordvesteuropa, fra det sydlige Sverige til Storbritannien og Frankrig, og en i Middelhavsområdet og østover gennem Centralasien. I Danmark findes gravanden især langs kysterne ved lavvandede områder, men også inde i landet ved vandløb og søer. De største ynglebestande findes ved Vadehavet, på Saltholm og ved Randers fjord, Limfjorden, Odense fjord og Isefjord.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Kønnene skiftes til at ruge på æggene, som typisk er placeret i et hul, f.eks. en forladt rævegrav eller et hult træ. Ællingerne bliver hurtigt uafhængige af de voksne fugle, og allerede 2-3 uger gamle færdes de i småflokke på strandengene på jagt efter føde. Gravanden gennemfører fældningstræk til et relativt lille område i det tyske vadehav. De første fugle trækker dertil i juni, mens ynglefuglene først ankommer i juli-august. Når fældningen er overstået, spredes gravænderne, men mange bliver i vadehavsområdet vinteren over. I isvintre trækker de dog gerne længere sydpå.

Føde
Gravanden lever mest af små muslinger og krebsdyr. Gravandeparret forsvarer et egentligt fødeterritorium, typisk ved en strandeng. Her finder den sin føde i vandhuller og på sandbanker tæt på kysten.


© Ulrik Bruun

Bestandsudvikling
Gravanden var indtil 1920'erne en ret sjælden fugl i Danmark, men efter fredning i 1922 steg bestanden langsomt, men støt. I de seneste tiår har bestanden været i tilbagegang, og der skønnes at være 2-3.000 ynglepar i Danmark. Den tidligere bestandsfremgang betød, at arten bredte sig, således at den ikke længere kun ynglede langs kysterne, men også på indlandslokaliteter langs søer og åer.Udviklingen i ynglebestanden (øverst) og vinterbestanden (nederst) opgjort ud fra årlige punkttællinger. Bestandsstørrelserne er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Gravand i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Ulrik Bruun


© Ulrik Bruun

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 110-133 cm
Længde: 61 cm
Vægt: 1.100-1.450 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 8-10 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 29-31 dage
Ungetid: 45-50 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 1500
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 20-30%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 82
Sidste måned: 258

Forrige artLink til denne sideNæste art