Pibeand (Mareca penelope)

Beskrivelse
Pibeanden er en mellemstor svømmeand med et stort, rundt hoved og et forholdsvis kort næb. Hannen er umiskendelig i sommerdragt med sit rødbrune hoved og den gule blis. I flugten kendes hannerne på store, hvide felter på overvingen. Hunnerne er mere anonyme i fjerdragten. Pibeænder bruger generelt deres stemme mere end andre svømmeænder. De har et karakteristisk fløjt, som har givet arten dens navn.

Levested
Pibeanden er udbredt fra Island i vest gennem det nordlige Europa og i et bredt bælte gennem det nordlige Asien til Beringstrædet. I Europa forekommer den udover på Island også i resten af Skandinavien samt på De Britiske Øer samt langs Østersøens sydkyst. I Danmark er pibeanden en ekstremt sjælden ynglefugl, som har ynglet sporadisk rundt omkring i landet. Den bedste ynglelokalitet siden 1960'erne er Vejlerne, men heller ikke her har pibeanden ynglet med sikkerhed hvert år. Oversomrende pibeænder, der ikke yngler, forekommer over hele landet.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Pibeanden er derimod en meget almindelig trækgæst i det meste af Danmark, eftersom de europæiske fugle overvintrer i kystområder i Nordvesteuropa og ved Middelhavet. Også på trækket finder man især pibeanden i kystområder. Særligt Vadehavsområdet tiltrækker store mængder pibeænder. Her er optalt op til 320.000 fugle.
I milde vintre overvintrer en del pibeænder desuden i Danmark.

Føde
Pibeanden lever fortrinsvis af vandplanter og græs.


Kun hannerne af pibeand har blis. © John Larsen

Bestandsudvikling
Første sikre ynglefund er fra Thy i 1937. Pibeanden er desværre forblevet en ekstremt fåtallig og sporadisk ynglefugl herhjemme. Den europæiske bestand som helhed synes at være stabil, selvom den finske bestand er gået markant tilbage i perioden 1970-1990. Vinterbestanden har været i fremgang siden midten af 90'erne, men store fluktuationer forekommer, muligvis på grund af hårde vintre.


Udviklingen i vinterbestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Pibeand i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 75-86 cm
Længde: 46 cm
Vægt han: 700-900 g
Vægt hun: 500-850 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 8-9 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 24-25 dage
Ungetid: 40-45 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 0
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: CR
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: 1.9-31.12(-31.1 på havet)


Sidevisninger
Denne måned: 128
Sidste måned: 243

Forrige artLink til denne sideNæste art