Knarand (Mareca strepera)

Beskrivelse
Knaranden er en af de ret fåtallige danske ænder; samtidig er den en af de mindst iøjnefaldende. Især hunnen kan minde meget om hun og ungfugl af gråand, men den er mindre og mere slank end disse. Et andet sikkert kendetegn er det lille hvide vingespejl, som er karakteristisk for arten i alle dragter. Hanner i pragtdragt kendes desuden på et meleret mørkegråt bryst og flanker og sort gump og hale.

Levested
Knaranden yngler i et bredt bælte fra det østlige Europa til det centrale Mongoliet. Desuden er arten udbredt i et stort område i det vestlige Nordamerika. På nær Ukraine, Hviderusland og Rusland er udbredelsen i Europa ret sporadisk og hovedsaglig koncentreret i Vest-, Central- og Østeuropa. Knaranden yngler over det meste af Danmark, men den største bestandstæthed finder man i området omkring Det Sydfynske Øhav, Langeland og Lolland. I slutningen af 1980'erne ynglede omkring 100 par alene på Østlolland.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Da arten er en sjælden fugl nord for Danmark, og bestandene i Østeuropa trækker syd om Danmark, så er knaranden kun en fåtallig trækgæst. De danske knarænder trækker til overvintring i Vest- og Sydeuropa.

Føde
Knaranden lever af vandplanter, frø og diverse smådyr.


Par. © John Larsen

Bestandsudvikling
Den første sikre yngleforekomst herhjemme er fra 1933 på Klægbanken i Ringkøbing Fjord. I den efterfølgende periode har bestanden fluktueret en del, men inden for især de sidste par årtier har bestanden været i markant fremgang.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Knarand i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 84-95 cm
Længde: 51 cm
Vægt han: 700-900 g
Vægt hun: 650-850 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 8-12 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 24-26 dage
Ungetid: 45-50 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2018: 500
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 10-30 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: 1.9-31.12(-31.1 på havet)


Sidevisninger
Denne måned: 269
Sidste måned: 193

Forrige artLink til denne sideNæste art