Krikand (Anas crecca)

Beskrivelse
Krikanden er den mindste af de danske ænder, og den er en af de mest almindelige uden for ynglesæsonen. Hannen er i pragtdragten en flot fugl med kastanjebrunt hoved med grøn maske, gul undergump og fint tværvatret grå-sort fjerdragt. Hunnen minder meget om en hun gråand i fjerdragten, men er meget mindre og har grønne i stedet for violette vingefelter. Både det danske navn og det videnskabelige artsnavn henviser til stemmen.

Levested
Krikanden er udbredt i Europa og det nordlige og centrale Asien østpå til Stillehavskysten. Nordamerikansk krikand, der er udbredt i Nordamerika, blev tidligere regnet som en underart af krikand. I Europa er arten udpræget nordøstlig i sin udbredelse, men den yngler også mere spredt i store dele af Vesteuropa, hvorimod der kun er sporadiske forekomster i Sydeuropa. Krikanden yngler fåtalligt over det meste af Danmark.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Krikanden er en meget almindelig trækgæst i Danmark og er desuden almindelig både i fældeperioden og om vinteren. Størstedelen af de skandinaviske fugle overvintrer dog i Storbritannien, Holland og Frankrig. Langt de største flokke af rastende fugle finder man i vådområder i det vestlige Jylland. Flere af disse er tilmed af international betydning, f.eks. Vejlerne og Vadehavet. Andre af de europæiske krikænder overvintrer i Sydeuropa og det nordlige Afrika.

Føde
Om sommeren lever krikanden især af insektlarver, muslinger og snegle. Om vinteren lever den derimod af planteføde.


Krikandepar. © John Larsen

Bestandsudvikling
Bestanden af krikand har op gennem 1900-tallet gennemgået en langsigtet tilbagegang. Tidligere ynglede krikanden typisk i næringsfattige hedemoser, men netop disse er blevet ramt af tilførsel af næringssalte, opdyrkning og dræning. Selvom krikanden er begyndt at yngle i mere næringsrige søer, moser og strandsumpe, så fortsætter nedgangen den dag i dag.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Krikand i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Hun. © John Larsen


Han. © John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 58-64 cm
Længde: 35 cm
Vægt: 250-400 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 8-11 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 21-23 dage
Ungetid: 25-30 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 50
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: 1.9-31.12(-31.1 på havet)


Sidevisninger
Denne måned: 59
Sidste måned: 261

Forrige artLink til denne sideNæste art