Amerikansk Krikand (Anas carolinensis)

Beskrivelse
Amerikansk krikand ligner vores hjemlige krikand, men hannen mangler den vandrette, hvide stribe i vingen og har i stedet en kortere hvid, lodret stribe på siden af brystet. Hannen mangler desuden den gule afgrænsning af det store, grønne felt omkring øjet. Der forekommer krydsninger mellem de to arter med både en vandret og lodret hvid stribe. De to arters hunner er meget vanskelige at skelne fra hinanden i felten.

Levested
Amerikansk krikand, der tidligere blev regnet som en underart af krikand, er udbredt i Nordamerika fra Alaska og store dele af Canada i nord til den nordlige del af USA. De fleste amerikanske krikænder er trækfugle, der overvintrer i det sydlige USA. Arten yngler i små ferskvandssøer og lavvandede moser med kraftig vegetation langs bredden. Arten er talrig og kan optræde i meget store flokke i vinterkvarteret. Der er således talt 42.000 individer på én lokalitet i Mexico (Marismas Nacionales).


Amerikansk krikand (stående) omgivet af krikænder. © Ole Amstrup

Ligesom vores hjemlige krikand optræder som en sjælden, men regelmæssig gæst i Nordamerika langs Atlanterhavskysten, ofte i selskab med amerikansk krikand, ser vi også sjældent, men regelmæssigt den amerikanske krikand i Vesteuropa, herunder i Danmark. Forståeligt nok iagttages de fleste fugle i den vestlige del af landet. Frem til slutningen af 1990’erne blev der kun set 1 til 2 fugle om året, men siden er der visse år gjort flere fund; i 1999, 2001, 2002 og 2004 blev der således set omkring 10 individer herhjemme hvert år. Frem til og med 2006 er der i alt iagttaget 80 individer. Fra 2007 til 2011 er arten ikke blevet registreret. Langt de fleste fugle ses om foråret fra slutningen af marts til begyndelsen af juni i selskab med vores hjemlige krikand. Det antages, at de er fulgt med krikænderne på deres nord- og østgående forårstræk.

Føde
Ligesom krikanden søger den amerikanske krikand føde i søer og moser på lavt vand, eller den filtrerer føden i mudder. Om sommeren lever den hovedsagelig af mindre hvirvelløse dyr, mens den om vinteren i overvejende grad tager planteføde.

Bestandsudvikling
Den nordamerikanske krikand er talrig i sit udbredelsesområde og ikke truet.


Forekomsten af Amerikansk Krikand i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Clausjannik Labuz

Fakta
Vingefang: 53-59 cm
Længde: 34-38 cm

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 18
Sidste måned: 72

Forrige artLink til denne sideNæste art