Gråand (Anas platyrhynchos)

Beskrivelse
Gråanden er den mest almindelige and herhjemme, og den ses næsten overalt, hvor der er vand. Hannen er let genkendelig med sin grå fjerdragt, sit brune bryst, metalgrønne hoved og gule næb. Hunnen er, som hos de fleste andre andefugle, camouflagefarvet brun. Begge køn har blåt vingespejl med hvide kanter. Især i byerne findes der dog andre farvekombinationer, hvilket skyldes krydsning med udsatte tamænder. Særlig almindelig er en variant, hvor hannen er ensfarvet brun med hvidt bryst.

Levested
Gråanden er udbredt over store dele af verden. Den yngler således i næsten hele Europa, det nordlige Asien, nordlige dele af Amerika og efter indførelse også i dele af Australien og New Zealand. Herhjemme findes den ved næsten alle vådområder og er især talrig i byområder med parker. Særlig store bestande af ynglende gråænder findes i hovedstadsområdet, f.eks. Søerne i centrum, Furesø og i Frederiksberg Have, samt i Tøndermarsken, Vejlerne og på Tipper-halvøen. Arten er stort set ikke fraværende nogen steder i landet bortset fra enkelte forholdsvis tørre områder i Midtjylland.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

Som hos de fleste andre ænder deltager hannerne ikke i yngelplejen. Når rugningen går i gang, forlader de yngleområderne for at fælde svingfjerene i mere uforstyrrede områder. Dette gælder dog ikke for mange af hannerne i byområder, som i stedet bliver på ynglepladserne og evt. kan deltage i massevoldtægt af uparrede hunner. I træktiden ses mange nordiske fugle, der typisk overvintrer i Kanalegnene. De fleste danske ynglefugle bliver i landet, og store ansamlinger kan bl.a. ses i Limfjorden, Vadehavet og de vestjyske fjorde. Gråanden er en meget yndet jagtfugl, og der skydes i Danmark ca. 700.000 gråænder om året, hvoraf de 400.000 er udsatte fugle. Der opdrættes og udsættes omkring 500.000 gråænder til jagt hvert år.

Føde
Gråanden er ikke særlig krævende i sit fødevalg. Den lever især af frø og grønne vandplanter, men tager også agern, byg fra en nyhøstet kornmark og så selvfølgelig brødrester. Ællingerne tager hovedsagelig små insekter og krebsdyr i vandoverfladen.


© Ulrik Bruun.

Bestandsudvikling
Bestanden herhjemme har været jævnt stigende gennem hele det 20. århundrede. Dette skyldes både artens store tilpasningsevne og den stigende udsætning til jagt. I løbet af 1980'erne skete der omtrent en fordobling af bestanden, mens antallet af optalte ynglepar gennem 1990'erne har ligget meget stabilt på 6.000-8.000.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Gråand i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Tage Stampe


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 81-98 cm
Længde: 58 cm
Vægt: 850-1.400 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 9-13 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 27-28 dage
Ungetid: 50-60 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 20000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: 1.9-31.12(-31.1 på havet)


Sidevisninger
Denne måned: 130
Sidste måned: 296

Forrige artLink til denne sideNæste art