Skeand (Spatula clypeata)

Beskrivelse
Skeanden er en af de mest specielle og iøjnefaldende andefugle i Danmark. Den smukke, farverige fjerdragt og det mærkværdige, skeformede næb gør hanner i sommerdragt lette at kende. Hunnens fjerdragt minder meget om gråandens, men fuglen er tydeligt mindre, og så afslører næbbet som regel dens sande identitet.

Levested
Skeanden er vidt udbredt i Europa, Asien og Nordamerika. I Europa er den især nordøstlig i sin udbredelse, men forekommer spredt over store dele af kontinentet. I Danmark er skeanden en fåtallig ynglefugl, som er udbredt over hele landet. Den optræder i størst antal i de østlige egne, hvor den udover at optræde på strandenge også forekommer inde i landet i næringsrige søer og moser. De største bestande findes i Tøndermarsken og på Saltholm.


Ynglebestandens størrelse opgjort ud fra DOFs lokalitetsregistreringer i 1993-96.

Efter yngletiden raster skeænderne ved lavvandede kyster, lagunesøer, fjordområder og i ferskvandssøer. Siden oprettelsen af Ulvshale-Nyord reservatet i 1989 har denne lokalitet været den vigtigste for rastende skeænder med op til 2.600 fugle om efteråret. De nordvesteuropæiske skeænder overvintrer i Kanalegnene og i England, hvorimod de russiske bestande overvintrer omkring Middelhavet og Sortehavet. Herhjemme er skeanden en fåtallig vintergæst.


© Søren Skov.

Føde
Skeanden lever især af plankton, krebsdyr, insekter og frø, som den sier fra vandet med sit næb, der er forsynet med lameller.


Skeand han. © Steen Brølling.

Bestandsudvikling
I 1900-tallet har bestandene af skeand i Nord- og Vesteuropa været i fremgang, idet tilførsel af næringsstoffer til vådområderne har øget algemængden og dermed skeændernes fødegrundlag, krebsdyrene, der lever af alger. Når der udledes for mange næringsstoffer, giver det imidlertid bagslag, idet algerne så tager overhånd og gør vandet uklart. Det medfører, at rovfisk som gedder og aborrer mistrives, og mængden af fisk som skaller og brasen, der lever af krebsdyr, øges til skade for skeænderne. Den danske bestand af skeænder har formodentlig ligget på omtrent det samme niveau i de seneste årtier, men bestanden er generelt præget af store udsving.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Skeand i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Erik Thomsen


Hun med ælling. © DOF-arkiv

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 70-84 cm
Længde: 51 cm
Vægt: 500-700 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 9-11 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-23 dage
Ungetid: 40-45 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 800
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: 1.9-31.12(-31.1 på havet)


Sidevisninger
Denne måned: 106
Sidste måned: 201

Forrige artLink til denne sideNæste art