Rødhovedet And (Netta rufina)

Beskrivelse
Som for de fleste andefugles vedkommende er der stor forskel på hannens og hunnens udseende, undtagen i fældningsperioden efter ynglesæsonen, hvor hannen er i eklipsedragt. Hannen kendes let på sit klart røde næb og det rødbrune hoved, som kan synes stort, når fjerene rejses, alt efter sindsstemning. I flugten kan hannen kendes på et bredt, hvidt vingebånd, som hos hunnen er mere grumset. Hunnen har en gråbrun fjerdragt, med grå kinder og mørk kalot.

Levested
Udbredelsesområdet ligger syd og øst for Danmark, med bestande i Middelhavslandene, Rusland og Centralasien. Den første danske yngleregistrering af arten fandt sted i Nakskov i 1940, men siden 1973 har arten været rødlistet som uddød, dog med enkelte spredte ynglefund. Fra årtusindeskiftet har arten genetableret sig i Maribosøerne. Den nærmeste faste bestand findes i det østlige Slesvig-Holsten. De nordeuropæiske bestande er trækfugle, som overvintrer i Sydvesteuropa i et antal på cirka 25.000 fugle, mens yderligere ca. 50.000 overvintrer ved Det Kaspiske Hav. Dette gør rødhovedet and til en af de mindst talrige andefugle i Europa og Centralasien.


Hanner i pragtdragt. © Clausjannic Labuz

Arten foretrækker klarvandede søer og brakvandsområder, gerne med tæt bevoksning og dominans af kransnålalger. I Danmark kan rødhovedet and ses i meget begrænset antal hele året; en del af disse fugle menes at være undslupne fangenskabsfugle.

Føde
Føden består især af forskellige bundvoksende vandplanter, såsom kransnålalger, der tages fra overfladen og i mindre grad ved dykning. Dette begrunder artens præference for lav- og klarvandede søer.


Hun sammen med han i eclipsedragt. Sidstnævnte kendes på sit røde næb. © Kirsten Hansen

Bestandsudvikling
Efter indvandringen i 1940, som følge af en generel nordlig ekspansion i Europa, blev der etableret en lille bestand på omkring 20 par i Nakskov Indrefjord, med enkelte andre par på Sydfyn og Langeland. På grund af øget næringsstofbelastning i Nakskov Inderfjord brød bestanden sammen i starten af 1970’erne, og også par på flere andre lokaliteter forsvandt.
Fra årtusindeskiftet er arten vendt tilbage til Maribosøerne som ynglefugl, antageligt primært pga. den forbedrede vandkvalitet i de senere år. Det spiller formentlig også ind, at arten har været i fremgang i samme periode på nogle af de tyske lokaliteter. I 2007 blev der registreret 10-12 ynglepar, mens det i 2008 blev anslået, at der kun var 4-5 par, uden at faldet kan forklares på anden måde, end at fluktuationer i bestanden er forventelig i et yderområde for arten.


Forekomsten af Rødhovedet And i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Per Poulsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 84-88 cm
Længde: 56 cm
Vægt: 1.000-1.300 g
Kuldstørrelse: 8-11 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 26-28 dage
Ungetid: 45-50 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2012: 7-11
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: Over 100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: CR
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 90
Sidste måned: 116

Forrige artLink til denne sideNæste art