Taffeland (Aythya ferina)

Beskrivelse
Hannen er i sommerdragt ikke til at tage fejl af med det kastanjebrune hoved, det sorte bryst og den lysegrå krop. Hunnen har mere diskrete grå-brune farver. Navnet taffeland refererer til, at man før i tiden anså taffelanden for at være en meget velsmagende fugl - lige til et veldækket taffel.

Levested
Taffelanden yngler i et bælte fra Vesteuropa til det centrale Asien. I Europa er arten primært udbredt i det østlige Europa. I nord går udbredelsen til det nordligste Østersøområde; i Sydeuropa er arten sporadisk forekommende.
I Danmark yngler taffelanden ret almindeligt i næringsrige søer og moser i det østlige Danmark, hvorimod den er mere fåtallig i Vest- og Nordjylland. Her yngler den især i brakvandslaguner. Ofte er der kun få ynglepar på samme lokalitet, men den kan optræde i kolonier sammen med hættemåger.


Ynglebestandens størrelse opgjort ud fra DOFs lokalitetsregistreringer i 1993-96.

Taffelanden er en ret almindelig trækgæst i Danmark. Landets bedste rastelokalitet er Maribosøerne, hvor der er talt op til 15.000 fugle. Som overvintringsområde er Danmark ikke af større international betydning; langt de fleste fugle overvintrer i Middelhavet, Sortehavet og det Kaspiske Hav. I danske farvande vurderes der maksimalt at være 10.000 overvintrende taffelænder. Antallet af overvintrende taffelænder herhjemme er dog klart større end antallet af danske ynglefugle.

Føde
Taffelanden er formodentlig den danske dykand med det mest alsidige fødevalg. Arten lever således både af vandplanter, insekter, krebsdyr og bløddyr. Den kan både dykke efter føden og snadre i vandoverfladen som en svømmeand.


Taffeland han. © Ulrik Bruun.

Bestandsudvikling
Som følge af en generel vestlig og nordlig ekspansion i sidste halvdel af 1800-tallet indvandrede taffelanden også til Danmark. De første ynglepar herhjemme er fra 1860'erne fra Jylland. Efterfølgende er arten gået jævnt frem, men i de senere år synes bestanden at være præget af ret store fluktuationer uden nogen entydig tendens. Arten synes stadig at ekspandere sit yngleområde. Den europæiske bestandsudvikling er ikke entydig. den er i fremgang i visse lande, men det generelle billede er præget af en moderat tilbagegang, bl.a. er den store russiske bestand reduceret i de senere år.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Taffeland i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Poul Reib


Hun. © Ulrik Bruun

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 72-82 cm
Længde: 46 cm
Vægt: 700-1.100 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 8-10 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25 dage
Ungetid: 50-55 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 280
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 20-33%

Fredningsforhold
Global rødliste: VU
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: NT
Birdlife SPEC: 1
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 78
Sidste måned: 188

Forrige artLink til denne sideNæste art