Troldand (Aythya fuligula)

Beskrivelse
Troldanden ses almindeligt i søer og moser og om vinteren i større flokke ved beskyttede kyster. Især hannen er let genkendelig med sin sorte overside, hvide flanker og den karakteristiske nakketop. Hunnen er brun med mørkere ryg end kropssider og er mindre iøjnefaldende end hannen; f.eks. har den kortere nakketop. Begge køn har blåligt næb.

Levested
Troldanden findes især i det nordlige Europa og Asien. Hovedudbredelsesområdet er således Finland, Sverige, Norge og Nordrusland. I løbet af de sidste hundrede år har arten dog spredt sig længere øst- og sydpå, bl.a. til Island og Storbritannien, hvortil den har fulgt vandremuslingen, der er et vigtigt fødeemne. I Danmark er den udbredt over det meste af landet, dog hyppigst i Østdanmark.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Troldanden yngler typisk i kolonier i vegetationsrige søer og laguner. Den kan dog også yngle på småholme i brakvandsområder, her oftest sammen med hættemåger, der yder beskyttelse i form af advarselsskrig, når rovdyr nærmer sig. Det vigtigste yngleområde herhjemme er Vejlerne, efterfulgt af Tøndermarsken, Roskilde Fjord og Utterslev Mose.Danmark er et meget vigtigt overvintringsområde for troldanden, og bestanden herhjemme kan mangedobles, specielt under hårde isvintre. Ud over i Danmark og Nordvesteuropa som helhed overvintrer de nordlige bestande af troldænder også i sortehavsregionen, ved Middelhavet og omkring Det Kaspiske hav. Om sommeren er der tillige mange gæster nordfra, hvorfor det helt præcise tal af ynglende fugle er svært at bestemme.

Føde
Troldanden lever især af bunddyr som snegle, muslinger og orme, som den dykker efter. I sensommeren suppleres disse af frø fra vandplanter, mens ællingerne især fanger insekter og små krebsdyr i vandoverfladen.


Han og hun. © Klaus Dichmann

Bestandsudvikling
I Danmark blev troldanden første gang registreret som sikker ynglefugl i 1904, hvorefter den spredte sig, især i Jylland, men senere også til Østdanmark, hvor den nu har størst udbredelse. I 1960'erne blev den samlede ynglebestand optalt til 200-300 par, 1978-81 blev den anslået til 500-650 par, og 1993-96 vurderedes den at ligge på 800-1.000 par. Omkring år 2000 skønnedes der at være 1.000-2.000 ynglepar. Den store fremgang skyldes indvandring af vandremuslingen fra Sydøsteuropa. Desuden har øget tilførsel af næringsstoffer til søer og moser givet flere rørskovsplanter og dansemyggelarver, hvilket betyder flere redesteder og mere føde til ællingerne.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Troldand i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Ulrik Bruun


© Anders Tvevad

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 67-73 cm
Længde: 43 cm
Vægt: 550-900 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 8-11 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25 dage
Ungetid: 45-50 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 900
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NT
DK rødliste træk: VU
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: 1.10-31.1


Sidevisninger
Denne måned: 151
Sidste måned: 263

Forrige artLink til denne sideNæste art