Ederfugl (Somateria mollissima)

Beskrivelse
Ederfuglen er en stor, kraftig andefugl med en karakteristisk trekantet hovedprofil uden tydelig overgang mellem hoved og næb. Hannen er i pragtdragt et fantastisk syn med sit ferskenfarvede bryst og det hvid-sort-grønne hoved. Hunnen er mere diskret i farverne med brun, tværvatret fjerdragt. Flokke af ederfugle fremstår gerne meget spraglede, da hannerne gennemgår flere fjerdragter, inden de er udfarvede efter 3 år.

Levested
Ederfuglen yngler cirkumpolart langs kysterne af Europa, Asien og Nordamerika med den nordligste udbredelse i Nordgrønland og den sydligste omkring New Foundland i Canada. I Europa er ederfuglen hovedsagelig udbredt langs Atlanterhavskysten og i Østersøen. I Danmark yngler arten langt overvejende i de indre danske farvande, men den forekommer også almindeligt i Vadehavet. Den vigtigste ynglelokalitet er Saltholm i Øresund, som kan huse op til en fjerdedel af hele den danske ynglebestand. Ederfuglen yngler gerne i kolonier, især på holme og småøer.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

De danske farvande er af særdeles stor international betydning for den nordvesteuropæiske bestand, idet omkring 30 % af den overvintrer her. Arten er således en meget almindelig trækfugl i Danmark, og op mod 60.000 fugle er set på én dag trække forbi Gedser Odde, som sammen med Sydlangeland nok er den bedste lokalitet for at se ederfugletræk.

Føde
Ederfuglen lever primært af blåmuslinger, men den æder også andre muslinger, snegle, fisk, søstjerner og krebsdyr. Føden tages gerne i de mere lavvandede havområder, men arten er i stand til at dykke ned på over 20 meters dybde efter føde.


Tæt flok af ederfugle. © John Larsen.

Bestandsudvikling
Igennem det meste af 1900-tallet har ederfuglebestanden i Danmark og resten af Europa været i fremgang. Fra en dansk ynglebestand på omkring 1.200-1.500 par i 1930'erne steg bestanden til omkring 26.000 par i 1990. Flere ø-reservater, bedre fredningsforhold og øget tilførsel af næringsstoffer i de danske farvande, der har øget bestanden af blåmuslinger, menes at være årsagerne til denne udvikling. Siden er bestandsudviklingen stagneret, og bestanden synes nu at være stabil.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Ederfugl i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Benny Gensbøl


Hun. © Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 80-108 cm
Længde: 58 cm
Vægt: 1.200-2.800 g
Ynglealder: 3 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25-28 dage
Ungetid: 65-75 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 23000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: NT
DK rødliste yngle: NT
DK rødliste træk: NT
Birdlife SPEC: 1
Fugledirektivet: -
Jagttid: Hun: fredet. Han: 1.10-31.1


Sidevisninger
Denne måned: 159
Sidste måned: 260

Forrige artLink til denne sideNæste art