Kongeederfugl (Somateria spectabilis)

Beskrivelse
Kongeederfuglen er lidt mindre end den nærtbeslægtede ederfugl. Hannen er endnu mere iøjnefaldende end ederfuglehannen med sit røde næb og store, orangefarvede næbknop, der står i kontrast til den lyseblå isse og nakke. Kroppen er sort-hvid som hos ederfuglen, men det sorte er mere dominerende, hvad der også ses tydeligt i flugten. I hvilestilling ses nogle sorte fjer, der rejser sig som et sejl på ryggen. Hunnen ligner umiddelbart ederfuglehunnen, men næbbet er mindre og mørkere, og den har et karakteristisk lille "smil".

Levested
Kongeederfuglen yngler i de arktiske områder hele vejen rundt om Nordpolen fra Alaska og det arktiske Canada over Nordgrønland til det nordlige Rusland og Sibirien samt øerne i Ishavet. I Europa forekommer den således på Svalbard, langs den russiske Ishavskyst og på Novaya Zemlya. Den yngler i små søer på tundraen i nærheden af havet, hvortil den søger ud for at finde føde. Uden for ynglesæsonen opholder den sig normalt langt til havs. Et stort antal af de nordeuropæiske og vestsibiriske kongeederfugle overvintrer langs Nordnorges kyster og videre østover til Hvidehavet. De østcanadiske og nordgrønlandske ynglefugle overvintrer i stort tal ud for Sydgrønlands kyster.


© John Larsen

Kongeederfuglen iagttages hvert år herhjemme i et meget begrænset antal, gennemsnitligt omkring 10 fugle, primært langs de østdanske kyster. Oftest drejer det sig om enlige fugle, der optræder i flok med ederfugle. Den ses normalt kun fra oktober til april. De fleste observationer er af udvoksede hanner.


Hun. © Albert Steen-Hansen

Føde
Kongeederfuglen lever som ederfuglen hovedsagelig af muslinger og krebsdyr, som den fanger ved at dykke ned på havbunden eller mindre hyppigt ved at vende bunden op på lavt vand. I yngleperioden kan den også tage plantemateriale i mindre omfang.

Bestandsudvikling
Den europæiske bestand vurderes som stabil, mens den øvrige bestand anses for at være på retur. Det er dog svært at indhente pålidelige oplysninger om bestandsstørrelsen pga. artens utilgængelige levesteder. En risikofaktor for kongeederfuglen er olieforurening i vinterkvarteret, hvor den er samlet i store flokke.


Forekomsten af Kongeederfugl i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen


© John Larsen

Fakta
Vingefang: 87-100 cm
Længde: 56 cm
Vægt: 1.500-1.800 g
Ynglealder: 3 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-24 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NE
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 39
Sidste måned: 109

Forrige artLink til denne sideNæste art