Havlit (Clangula hyemalis)

Beskrivelse
Havlitten er en karakteristisk, lille dykand, som forekommer almindeligt i de danske farvande i vinterhalvåret. Den har overvejende lys krop og ret ensfarvede mørke vinger. I vinterdragt har hannen lyst hoved og hals med mørkt om øjet, i sommerdragten er det lige modsat. I begge dragter kendes hannen let på sine forlængede halefjer. Om vinteren kan man høre havlittens kald, au-AU-li, som har inspireret til artens danske navn.

Levested
Havlitten er blandt verdens mest talrige andefuglearter med en samlet bestand på omkring 7 millioner fugle. Havlitten forekommer i arktiske områder på størstedelen af den nordlige halvkugle, hvor den yngler både ved kysterne samt ved søer og floder. I Europa yngler arten i Norge, Sverige, Finland og det nordlige Rusland. I Danmark er havlitten en meget sjælden gæst om sommeren, men en meget almindelig træk- og vintergæst.


Han i vinterdragt. © John Larsen.

I milde vintre forekommer i størrelsesordenen 100.000 fugle i vores farvande, overvejende i den vestlige Østersø, men i hårde vintre kan tallet være noget højere. Arten opholder sig ofte langt til havs, hvor den søger føde på ret dybt vand. Undersøgelser har vist, at den kan dykke ned til mere end 100 meters dybde.

Føde
Havlitten lever især af muslinger, snegle og andre bunddyr. Desuden indgår rejer og en del småfisk i føden.


Havlitpar i sommerdragt, hannen med de lange halefjer. © DOF-arkiv

Bestandsudvikling
Hovedparten af verdensbestanden overvintrer I Østersøen, hvor antallet af fugle er faldet drastisk fra ca. 4,3 mio. i 1992-93 til ca. 1,5 mio. i 2007-09. Af denne grund blev havlit i 2012 oplistet til ’sårbar’ på den internationale rødliste. Årsagen er ikke klar, men kan skyldes direkte påvirkning ved olieforurening, bifangst i fiskenet, økologiske ændringer af Østersøen samt mindsket ynglesucces.


Forekomsten af Havlit i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han i vinterdragt. © Tage Stampe

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 73-79 cm
Længde han: 58-60 cm
Længde hun: 37-41 cm
Vægt: 600-900 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 6-9 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 24-29 dage
Ungetid: 35-40 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: VU
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: 1
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 172
Sidste måned: 173

Forrige artLink til denne sideNæste art