Sortand (Melanitta nigra)

Beskrivelse
Sortanden er en næsten helt sort dykand. Hannerne har gult på næbbet, mens hunnerne er mere brune i dragten, men med en mørkere kalot. Arten minder meget om fløjlsanden, men mangler dennes hvide vingefelter. Sortanden er en meget sky fugl, og den opholder sig som hovedregel langt til havs. Man kan næsten altid se flokke af sortænder flyve langt ude over havet, når man opholder sig ved kysten.

Levested
Sortanden forekommer i et bælte fra Skandinaviens fjelde tværs over Finland og det nordlige Rusland og Sibirien til Alaska og Canada. I Europa forekommer arten desuden på Island og fåtalligt i Skotland. Den yngler ved søer på tundra og fjeldhede. I Danmark er sortanden en meget almindelig trækgæst og vintergæst, men også om sommeren er der mange sortænder i de danske farvande, både etårige fugle, der endnu ikke er yngledygtige, og voksne hanner, som har forladt ynglepladserne pga. fødeknaphed, umiddelbart efter at hunnerne har lagt æg, samt hunner, der har mistet deres æg eller unger.


Sortænder som de normalt ses i Danmark: i flok over havet på stor afstand. © John Larsen

De danske farvande udgør det absolut vigtigste overvintringsområde for den vesteuropæiske vinterbestand. 50-75 % af denne bestand opholder sig således i vore farvande, primært i to områder: Kattegat og Nordsøen ud for Vadehavet. Henholdsvis 500.000 og 100.000 fugle kan forekomme i disse områder. Overvintringsområdet omfatter i øvrigt den sydlige Østersø, den sydlige Nordsø og desuden i mindre omfang havområder vest for Portugal og Marokko.

Føde
Sortanden lever hovedsagelig af muslinger, især hvælvet trugmusling, og snegle. Desuden indgår krebsdyr og orme i føden i mindre omfang.

Bestandsudvikling
Sortanden er formodentlig gået tilbage i løbet af det sidste århundrede, men man ved ikke meget om årsagerne til eller omfanget af tilbagegangen. Man regner dog med, at olieforurening har spillet en stor rolle. Ved flere af de store olieforureningkatastrofer er netop sortanden blevet hårdt ramt. Til gengæld er jagten på arten mindsket, og jagtudbyttet herhjemme ligger i dag på omkring 8.000 om året.


Forekomsten af Sortand i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © John Larsen


Hun. © Per Poulsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 79-90 cm
Længde: 44-54 cm
Vægt han: 1.300-1.450 g
Vægt hun: 1.200-1.300 g
Ynglealder: 2-3 år
Kuldstørrelse: 6-8 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 30-31 dage
Ungetid: 45-50 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: DD
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: 1.10-31.1


Sidevisninger
Denne måned: 45
Sidste måned: 186

Forrige artLink til denne sideNæste art