Fløjlsand (Melanitta fusca)

Beskrivelse
Fløjlsanden er en sort dykand, omtrent på størrelse med en gråand. Den kendes fra den nært beslægtede, men mindre sortand på hvidt vingespejl og for hannens vedkommende på en aflang hvid plet under øjet. Hunnen er brunlig, ofte med to lyse, diffuse pletter på hovedet. Til sammenligning er sortandens hun udstyret med en stor lys tegning, som dækker kinden og det øverste af halsen.

Levested
Fløjlsanden er udbredt i Europa, Asien og Nordamerika. I Asien forekommer den primært i Sibirien, i et massivt bælte fra Uralbjergene til Stillehavskysten. I Nordamerika forekommer den i det vestlige Canada samt i Alaska. I Europa yngler arten i Norge, Sverige, Finland samt det nordlige Rusland.


© Susanne Jepsen

I Danmark forekommer arten kun som træk- og vintergæst. Den overvintrer som regel i store flokke langt til havs. Størstedelen af den europæiske bestand overvintrer i Østersøen, hvor der i vinteren 1993 blev registreret omkring 1.000.000 fugle! I danske farvande er tallet normalt omkring 100.000, hvilket svarer til 7% af den vesteuropæiske vinterbestand.

Føde
Fløjlsanden lever af muslinger, krebsdyr og snegle ligesom sortanden, men tager desuden en del fisk. I de hjemlige farvande søger fløjlsanden gerne føde tættere på kysten end sortanden og indtager et bredere udvalg af byttedyr.

Bestandsudvikling
Selvom der har været en tilbagegang at spore i mængden af fældende fløjlsænder i de danske farvande siden midten af 1970'erne, så synes den samlede europæiske vinterbestand ikke at være reduceret i denne periode, hvorimod verdensbestanden skønnes at være aftagende.


Forekomsten af Fløjlsand i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. Foto Per Poulsen

Fakta
Vingefang: 90-99 cm
Længde: 51-58 cm
Vægt han: 1.200-2.000 g
Vægt hun: 1.100-1.250 g
Ynglealder: 2-3 år
Kuldstørrelse: 7-9 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 27-28 dage
Ungetid: 50-55 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: VU
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: NT
Birdlife SPEC: 1
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 43
Sidste måned: 155

Forrige artLink til denne sideNæste art