Hvinand (Bucephala clangula)

Beskrivelse
Hvinanden er i vinterhalvåret en almindelig gæst i mange danske farvande. Især hannen er meget karakteristisk med sin hvid-sorte fjerdragt, den iøjnefaldende hvide plet i det grøn-sorte hoved og de gule øjne. Hunnen er mindre iøjnefaldende, men kendes på den for arten karakteristiske, trekantede hovedform. Hovedet er brunt, og kropssiderne grå. De små hvide vingefelter ses tydeligst i flugten. Hvinanden har fået navn efter den hvinende lyd, som hannens vinger frembringer under flugten.

Levested
Hvinanden er udbredt i et bredt cirkumpolart bælte, som dog ikke omfatter Grønland og Island samt området omkring Beringstrædet. I Europa yngler arten primært i Nordeuropa samt Rusland. Syd herfor yngler arten sporadisk ned til Tjekkiet.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

I Danmark er yngleudbredelsen for størstedelens vedkommende begrænset til Gribskov-Esrum Sø-området. Kun en meget lille del af bestanden findes uden for Nordsjælland og området nord for København. Arten yngler i søer omgivet af løvskov.
Hvinanden er en meget almindelig træk- og vintergæst i de danske farvande. Vinterbestanden er typisk på 50 til 60.000 fugle, hvilket svarer til ca. 20 % af den nordvesteuropæiske vinterbestand. Visse år kan der være op mod 100.000 fugle i de danske farvande, særligt i kolde vintre. Tidligere fældede store flokke af hvinænder i Limfjorden, men dette er desværre en saga blot.

Føde
Hvinanden lever af muslinger, snegle, orme, insekter, småfisk og krebsdyr.


© John Larsen

Bestandsudvikling
Hvinanden er en ganske ny ynglefugl i Danmark. Det første fund af ynglende hvinand blev gjort i Sønderjylland i 1972, og arten er siden gået jævnt frem. I 2007 var bestanden vokset til ca. 100 par, heraf 61 par i Statsskovene i Nordsjælland, ikke mindst som følge af opsætning af redekasser, idet naturlige hultræer er en mangelvare i vore skove. Udviklingen i vinterbestanden var tiltagende over en lang periode, men bestanden har siden 2006/07 været stabil.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Hvinand i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Poul Reib


Hun. © Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 65-80 cm
Længde: 46 cm
Vægt han: 820-1.150 g
Vægt hun: 600-900 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 8-11 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 29-30 dage
Ungetid: 57-66 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 100
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: 1.10-31.1


Sidevisninger
Denne måned: 94
Sidste måned: 258

Forrige artLink til denne sideNæste art