Lille Skallesluger (Mergellus albellus)

Beskrivelse
I pragtdragten er hannen umiskendelig med overvejende hvid fjerdragt med grå flanker og sort omkring øjet og i nakken. Hunnerne og hanner i eklipsedragt er grålige med hvide kinder og strube samt rødbrun kalot. Den er den mindste af skalleslugerne, en smule mindre end troldanden.

Levested
Lille skallesluger yngler ved skov- eller fjeldsøer i Nordrusland og Sibirien, men også Finland har en betydelig bestand. I det nordlige Sverige yngler få hundrede par, mens der i det nordlige Norge er en endnu mindre bestand. Fuglene fra Sibirien overvintrer ved det Kaspiske Hav, mens de nordskandinaviske og russiske fugle trækker til Nordvesteuropa, hovedsagelig Holland og Tyskland.


Han i pragtdragt. © Jan Skriver

I Danmark har der i årene omkring århundredskiftet typisk overvintret omkring 300 lille skallesluger på specielt østdanske lokaliteter. Røgbølle Sø ved Maribo og Sydhavnen og Kalveboderne ved København er gode lokaliteter for arten; specielt i isvintre kunne der her ses op til flere hundrede fugle. I vinteren 2008-09 og de nærmest foregående vintre er der blevet talt over 2000 individer herhjemme pga. det mildere vejr. De største forekomster er i farvandene omkring Sydsjælland og Lolland-Falster. Den samlede nordvesteuropæiske vinterbestand tæller mellem 30.000 og 40.000 fugle.

Føde
I lighed med de andre skalleslugerarter består føden af forskellige småfisk, som fanges ved dykning. Derudover tages også diverse krebsdyr og insektlarver.

Bestandsudvikling
Bestanden i det nordlige Skandinavien er relativt ny med indvandring til Sverige i 1800-tallet og Norge i 1900-tallet. Det er dog kun i Finland, at arten har formået at etablere sig med en større bestand. Arten er optaget på både liste 1 og bilag 4.2 i EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, hvilket betyder, at både artens ynglepladser og vigtige rasteområder skal beskyttes.


Udviklingen i vinterbestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Lille Skallesluger i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Poul Reib


Han og hunner. © John Larsen

Fakta
Vingefang: 55-69 cm
Længde: 41 cm
Vægt han: 600-800 g
Vægt hun: 500-650 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 7-9 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 26-28 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 37
Sidste måned: 124

Forrige artLink til denne sideNæste art