Toppet Skallesluger (Mergus serrator)

Beskrivelse
I sommerdragt er hannen af den toppede skallesluger en ret særpræget fugl med sit metal-grønne hoved, de strittende nakkefjer og røde øjne. Resten af fjerdragten er ganske spraglet, og især det længdestribede, rustbrune bryst er karakteristisk i forhold til den nært beslægtede store skalleslugers hvide bryst. Hunnen er betydeligt vanskeligere at kende fra hunnen af stor skallesluger, men en mere udflydende grænse mellem det brune hoved og den grå hals, en mindre hvid hage og en kortere, mere strittende nakketop er karakterer, der adskiller de to.

Levested
Den toppede skallesluger findes både i Europa, Asien og Nordamerika. Arten forekommer især i de nordlige egne, hvor den både yngler ved kysterne og langt fra havet ved søer og floder. I Europa forekommer arten mere specifikt i det nordvestlige Europa og i et bælte gennem det nordlige Rusland. Danmark ligger på artens sydgrænse i Europa.
Herhjemme er arten ret almindelig langs de danske kyster og de større fjorde. Desuden yngler den enkelte steder på ferskvandslokaliteter, bl.a. i Vejlerne.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Da arten overvintrer i vandområder med mindre end 20 meters dybde, er de lavvandede danske farvande et vigtigt overvintringsområde. Over 10 % af den nordvesteuropæiske bestand overvintrer i Danmark, herunder størstedelen af den danske ynglebestand. Den toppede skallesluger overvintrer endvidere langs Vesteuropas kyster og i mindre omfang i Middelhavsområdet. De nordrussiske fugle overvintrer i det østlige Middelhav og i Sortehavet.

Føde
Som navnet antyder lever den toppede skallesluger mest af skidtfisk, altså fisk der ikke er vigtige for erhvervs- eller sportsfiskeriet. Således står fisk som hundestejler, kutlinger og ålekvabber på menuen. Desuden udgør mindre krebsdyr og plantemateriale en del af kosten. Den er tidligere med urette blevet bekæmpet som konkurrent til fiskeriet.


Par af toppet skallesluger. © Klaus Dichmann.

Bestandsudvikling
Den toppede skalleslugers bestandsudvikling er dårligt kendt, men man formoder, at den globale bestand er nogenlunde stabil. Der synes heller ikke at være sket de store ændringer i den samlede europæiske bestand i de senere år, idet nedgangen i den svenske, norske og russiske bestand er blevet modsvaret af vækst i den finske bestand. Tendensen for bestandsudviklingen af ynglebestanden i Danmark er negativ.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Toppet Skallesluger i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Poul Reib


Hun. © Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 70-86 cm
Længde: 55 cm
Vægt han: 600-800 g
Vægt hun: 500-650 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 7-9 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 26-28 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 3100
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 238
Sidste måned: 237

Forrige artLink til denne sideNæste art