Stor Skallesluger (Mergus merganser)

Beskrivelse
Den store skallesluger er en almindelig vintergæst i Danmark og en sjælden ynglefugl. Den er noget større end gråanden og har en anden profil. Hannen i pragtdragt kendes let på det metalgrønne hoved, det lange røde næb med den tydelige krog og den generelt svagt laksefarvede, lyse fjerdragt. Hunnen er mere diskret med grå overside og et mørkebrunt hoved. Især hunnen kan forveksles med toppet skallesluger, men kendes fra denne på bl.a. tydelig hvid strube og mere kontrast mellem hoved og hals.

Levested
Den store skallesluger yngler primært ved søer og floder i de nordlige dele af Europa, Sibirien og Nordamerika og endvidere i Himalaya og i bjergegne i Centraleuropa. I Europa yngler arten endvidere i Storbritannien, Island, Fennoskandinavien og Nordrusland. I Danmark er den store skallesluger en sjælden ynglefugl, hvor størstedelen af den danske bestand yngler på det sydlige Sjælland, Lolland-Falster og Møn, samt i Sønderborgområdet og på Bornholm.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

De danske farvande er et vigtigt overvintringsområde for stor skallesluger. Op til 10 % af den nordvesteuropæiske vinterbestand - knap 20.000 fugle - overvintrer i vore farvande. De fleste kommer hertil fra nordøst. De største flokke samles på steder som Limfjorden, Roskilde Fjord, Arresø og Isefjorden. Arten holder også gerne til i havne, og Københavns Havn er eksempelvis en udmærket lokalitet at se arten. Da den ikke er særlig sky, kan man på sådanne lokaliteter observere den på ret nært hold.

Føde
På den store skalleslugers menu står fisk. Den er ikke uden kulinarisk sans; i Danmark lever den således af ål. Andre steder i Skandinavien lever den af laksefisk, hvilket før i tiden har ført til, at man har bekæmpet arten. Flokke af store skalleslugere kan arbejde sammen, hvilket gør dem til ret effektive fiskere.


Stor skallesluger han. © Poul Reib

Bestandsudvikling
I 1930'erne lå ynglebestanden formodentlig på omkring 50-75 par. Efterfølgende gik arten tilbage, en konsekvens af det mere effektive skovbrug i Danmark, som ikke efterlader mange naturlige træhuller til redepladser. Omkring 1975 var bestanden således nede på ca. 20 par. Takket være opsætning af redekasser i især Sydøstdanmark blev denne udvikling stoppet, og arten genvandt lidt af det tabte terræn. Fra 1998 til 2007 har arten været i yderligere fremgang fra 34 par til 51-65 par. Den samlede europæiske bestand skønnes at være stabil.


Udviklingen i vinterbestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Stor Skallesluger i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Poul Reib


Hun. © Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 82-97 cm
Længde: 62 cm
Vægt han: 1.550-1.650 g
Vægt hun: 1.050-1.250 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 7-12 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 30-34 dage
Ungetid: 60-70 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2017: 134-142
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: LC
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 149
Sidste måned: 324

Forrige artLink til denne sideNæste art