Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis)

Beskrivelse
Amerikansk skarveand er en lille and på størrelse med krikanden. Hannen har i pragtdragt en rødbrun krop, der står i kontrast til det store, hvide kindparti, der opadtil afgrænses af en sort kalot. Hunnen er brunspættet med brun kalot og lysere kinder. Den lange hale stikker skråt i vejret hos begge køn og giver sammen med den kompakte krop fuglen en karakteristisk profil. Som navnet siger, er arten naturligt hjemmehørende på det amerikanske kontinent. Den er en invasiv art i Europa, der i Spanien bl.a. udgør en fare for bestanden af den udryddelsestruede hvidhovedet and, fordi de to arter kan krydses, så der skabes blandingsformer. De to beslægtede arter ligner hinanden, men hannen af hvidhovedet and har næsten helt hvidt hoved og et kraftigere næb.

Levested
I Amerika forekommer der tre underarter: en lever i Nordamerika, fortrinsvis i den vestlige del, mens to underarter lever i Andesregionen i det vestlige Sydamerika. Arten yngler ved næringsrige søer med tæt vegetation, men også i kystnære områder som fjorde og vige. Den nordamerikanske underart er indført i England i sidste århundrede, og den fritlevende bestand bredte sig med succes i løbet af 1980’erne.


Han i vinterdragt. © Arne Kiis

Fra England har arten spredt sig til kontinentet. Den blev først iagttaget herhjemme i 1980’erne. I det første årti af det nye århundrede er der gennemsnitligt gjort knap 10 fund årligt, herunder et par sikre ynglefund ved Maribo Nørresø i 2006, 2007 og 2008.

Føde
Føden består fortrinsvis af insektlarver, men også forskellige hvirvelløse dyr, samt plantedele. Den tager både føden i vandoverfladen og ved dykning.


Han i sommerdragt. © Henrik Kisbye

Bestandsudvikling
Den amerikanske bestand er stor, men den nordamerikanske har været på retur pga. ødelæggelse af levesteder og olieforurening ved De Caribiske Øer, der udgør en del af vinterkvarteret, og pga. jagttryk. De forvildede europæiske fugle har haft succes siden 1980’erne, men fremgangen herhjemme ser lige nu ud til at være bremset, så den forhåbentlig ikke bliver et problem for den hjemlige fauna. Arten forsøges reguleret ved bortskydning.


Forekomsten af Amerikansk Skarveand i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Henrik Kisbye


Hun. © Arne Kiis.

Fakta
Længde: 41 cm
Vægt han: 550-800 g
Vægt hun: 350-650 g
Kuldstørrelse: 5-10 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25-26 dage
Ungetid: 60-70 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NA
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 31
Sidste måned: 91

Forrige artLink til denne sideNæste art