Sort Glente (Milvus migrans)

Beskrivelse
Den sorte glente er noget mindre end den røde glente, på størrelse med musvågen. I forhold til rød glente, som den umiddelbart minder meget om, har sort glente kortere, bredere vinger, som holdes plane i flugten, og en mindre kontrastrig, mørk fjerdragt, og halen er kun svagt kløftet. Der kan derfor også være en forvekslingsrisiko med de ensfarvet mørke unge rørhøge, men rørhøgen flyver i modsætning til glenten næsten altid med skråt løftede vinger.

Levested
Den sorte glente anses for at være den almindeligste rovfugleart i verden og findes således ynglende i store dele af Europa, Afrika, Asien og Australien. Ynglebestande findes så tæt ved Danmark som i Polen og det nordlige Østtyskland. I Nordvesteuropa er den dog fraværende og har således aldrig ynglet med sikkerhed i Danmark. Sort glente foretrækker halvåbne områder med spredte skove og bevoksninger, gerne i nærheden af vand. I Mellemøsten og i Asien findes der store bestande i de store byer, tæt på disses lossepladser.


© Benny Gensbøl

Om vinteren trækker de europæiske bestande til tropisk Afrika og vender tilbage mellem marts og maj. Det er især i forbindelse med tilbagetrækket, at nogle individer trækker for langt nordpå og dermed observeres i Danmark. Det sker hyppigst i perioder med lune sydlige og sydøstlige vinde i maj måned. Gode observationssteder er forårstrækstederne Skagen, Rørvig, Hellebæk og Gilbjerg Hoved, hvor arten ses årligt.

Føde
Den sorte glente er i endnu højere grad end rød glente altædende og har fundet en næsten uudtømmelig fødekilde i menneskets affaldsbjerge. Derudover lever den af ådsler og tager gerne fisk. Den er en dristig jæger og kan jage andre rovfugle for at få dem til at slippe deres bytte, ligesom den kan røve fisk fra skarvers reder eller snuppe fisk fra fiskemarkeder.

Bestandsudvikling
Bestanden i Central- og Sydeuropa er overvejende stabil, mens der har været tilbagegang i Østeuropa siden 1970’erne. I Danmark er der i 1990’erne årligt observeret mellem 70 og 90 fugle, ca. 80 % af disse om foråret. Tallet har været stigende siden 1960’erne, men det skønnes i højere grad at skyldes en bedre dækning end egentlig fremgang for arten.


Forekomsten af Sort Glente i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Benny Gensbøl


© Benny Gensbøl

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 135-155 cm
Længde: 56 cm
Vægt: 650-950 g
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 34-38 dage
Ungetid: 42-50 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 415
Sidste måned: 859

Forrige artLink til denne sideNæste art