Rød Glente (Milvus milvus)

Beskrivelse
Med sin lange, kløftede hale, de lange kontrastrige vinger og den rustrøde farve er den røde glente en smuk og iøjnefaldende rovfugl. Den er ca. 25 % større end musvågen. Den røde glente er en fantastisk flyver, der under fødesøgningen flyver ret lavt over jorden, hvor den ofte stopper op i luften, vender rundt og daler ned mod jorden for at undersøge et muligt bytteemne. Når den markerer sit redeterritorium kan den "hænge" i timevis som en drage over skoven. Legetøjet er på engelsk da også netop navngivet efter fuglen: ”kite”.

Levested
Den røde glente har, i modsætning til sin nære slægtning den sorte glente, en begrænset geografisk udbredelse. Næsten hele artens yngleområde befinder sig inden for Europa. 80% af den europæiske bestand er koncentreret i 3 lande: Tyskland, Frankrig og Spanien. I alle tre lande er glenten nu i tilbagegang.
I Danmark yngler den røde glente fåtalligt, men den har været i fremgang i de seneste år og findes nu i alle landsdele. Flest glentepar yngler der i det østlige Jylland.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Den røde glente yngler i åbne landskaber med spredte skove, gerne i nærheden af vandløb, søer eller moser. Glenten overtager ofte andre større fugles reder i høje træer som f.eks. ravne- eller musvågereder. Reden pyntes gerne med f.eks. papirstumper, farvet plastic, reb o.lign. Den røde glente er også fåtallig som trækfugl i Danmark, omend antallet af trækkende glenter i Østdanmark har været stigende, i takt med at den sydsvenske bestand er vokset. Der er i løbet af en enkelt efterårssæson talt helt op til 1.000 indtrækkende svenske glenter ved Stevns. De danske og sydsvenske ynglefugle overvintrer primært i Spanien og Frankrig. Vinterfodring i Sverige har dog medført, at stadig flere sydsvenske glenter overvintrer tæt på yngleområdet, og den observeres også herhjeme om vinteren i stigende antal.

Føde
Den røde glente har et bredt fødespektrum, men er især kendt som specialist i at finde og fortære ådsler. Derfor har fuglen en vigtig rolle som "naturens skraldemand". Men glenten er også i stand til selv at jage og dræbe sit bytte. Ungerne fodres således især med friskfangede padder, krybdyr, mus, rotter, hareunger, småfugle, kragefugle og måger. Glenten tager de byttedyr, der er mest talrige på ynglestedet.


© John Larsen

Bestandsudvikling
For et par hundrede år siden var den røde glente en ganske almindelig rovfugl i Danmark, men pga. beskydning og giftudlægning blev arten udryddet i starten af 1900-tallet. Efter dansk helårsfredning i 1922 genindvandrede arten først i 1970'erne fra de voksende svenske og tyske bestande og har siden langsomt bredt sig. 2007 har været et gennembrudsår med mindst 46 ynglepar, heraf 12 par på Sjælland, og ynglebestanden er fortsat i fremgang. Den sydsvenske bestand er vokset markant fra 20 par i 1960 og op til nu over 1.200 ynglepar. På europæisk plan er den røde glente stadig truet, bl.a. som følge af direkte forfølgelse på overvintringspladserne i vinterkvarteret i Spanien, men internationalt pres har mindsket problemet på det seneste.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Rød Glente i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Rød glente øverst, musvåge nederst. © Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 145-165 cm
Længde: 61 cm
Vægt han: 750-1.050 g
Vægt hun: 950-1.300 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 31-32 dage
Ungetid: 50-60 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2013: 120
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: Over 100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 1
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 1314
Sidste måned: 2754

Forrige artLink til denne sideNæste art