Havørn (Haliaeetus albicilla)

Beskrivelse
Havørnen er Nordeuropas største rovfugl, og med sit gigantiske vingefang er fuglen imponerende at skue. Blandt ornitologer er den kendt som "den flyvende dør" pga. de stive, brede, rektangulære vinger og den korte, kileformede hale, som er hvid hos udvoksede fugle. Næbbet er kraftigt og dolkformet og hos de voksne fugle lysende gult, mens ungfuglenes næbfarve er grålig. En udfarvet, voksen havørn er også karakteriseret ved et lyst hoved, mens ungfuglenes fjerdragt er ensfarvet brun. På vingernes underside har unge havørne dog ofte lyse tegninger, der kan ses på nært hold.

Levested
Havørnen er en vidt udbredt rovfugl, som forekommer fra Sydgrønland i vest gennem et bredt bælte østpå gennem Europa og Asien til Stillehavskysten. Langt de fleste havørne i Europa findes i Norge (ca. 1200 par) og i landene omkring Østersøen samt i Østeuropa. I Danmark er havørnen en sjælden ynglefugl ved større søer eller fjorde, gerne omkranset af skov. De fleste danske ørnepar findes på Lolland og i Sydsjælland, men arten yngler f.eks. også i Sønderjylland og på Sydfyn.


© John Larsen

Havørne bliver først kønsmodne i en alder af 5-7 år, hvor fuglene danner par og finder territorier, som de holder hele deres liv. Ungfuglene strejfer derimod mere omkring, og der går endvidere et meget svagt træk af skandinaviske fugle gennem landet i april samt oktober/november. Ud over den danske ynglebestand overvintrer fugle fra nabolandene også i Danmark. De optræder især i fjorde, ved større søer og ved lavvandede kyster og sunde, hvor der opholder sig større mængder af overvintrende gæs og svømmefugle.

Føde
Havørnens føde består af fisk, mellemstore fugle og ådsler. Fuglen har en lidt speciel jagtteknik, hvad angår svømmefugle, idet den ved at flyve lavt ned over fuglen gentagne gange presser den til at dykke. På den måde udmatter havørnen sit bytte, som pga. udmattelsen bliver et let offer. Historier fra Norge om havørne, som tager børn på 4-5 år, er helt uden hold i virkeligheden, idet fuglen maksimalt kan løfte sin egen vægt, som er på 3-7 kg.

Bestandsudvikling
Før midten af 1800-tallet var havørnen en relativt almindelig dansk ynglefugl med en formodet bestand på ca. 50 par, men med den intense rovfuglebekæmpelse, som fandt sted sidst i 1800-tallet, blev fuglen udryddet allerede omkring år 1900. Heldigvis er fuglen genindvandret i 1990'erne, og den er gået støt frem lige siden.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Havørn i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 200-245 cm
Længde: 70-90 cm
Vægt han: 3.100-5.500 g
Vægt hun: 4.100-7.000 g
Ynglealder: 5 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 35-36 dage
Ungetid: 70-90 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2015: 72
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: Genindvandret

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NT
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 1223
Sidste måned: 2331

Forrige artLink til denne sideNæste art