Blå Kærhøg (Circus cyaneus)

Beskrivelse
Den blå kærhøg er lidt mindre end musvågen, men den har en helt anden adfærd end denne. Den ses næsten altid i konstant bevægelse flyvende lavt over terrænet i sin søgen efter smågnavere eller småfugle. Hanner ligner overfladisk betragtet en måge med dens lyse fjerdragt med sorte vingespidser. Ved nærmere undersøgelse fremgår det dog, at den faktisk har lidt mørkere blågrå hoved og hals. Hunner og ungfugle er brunlige fugle med en karakteristisk hvid overgump. Den blå kærhøg minder i øvrigt meget om sin nære slægtning, hedehøgen, men er en smule kraftigere bygget og virker mere kort- og bredvinget end denne. I vinterhalvåret er det kun den blå kærhøg, der ses i Danmark.

Levested
Arten yngler i Europa, det nordlige Rusland samt i Nordamerika. Inden for Europas grænser yngler den primært i de nordlige og sydvestlige dele af kontinentet. Flest yngler i Nordskandinavien samt Frankrig, Spanien og de Britiske Øer. I Danmark har arten ynglet i det sydlige og vestlige Sønderjylland, primært i store eng- og moseområder med begrænset menneskelig aktivitet. I disse områder yngler den gerne i rørskove.


Fouragerende blå kærhøg, en gammel hun. © John Larsen.

Den blå kærhøg er en ret almindelig trækfugl i Danmark i marts-maj og igen i august-november. Desuden er arten en fåtallig, men ret udbredt vintergæst, der optræder i det meste af landet.

Føde
Blå kærhøg lever mest af gnavere, primært mus, men artens kompakte, lidt høgeagtige kropsbygning sætter den også i stand til at fange småfugle.

Bestandsudvikling
Den blå kærhøg har altid været en meget sjælden ynglefugl i Danmark. I løbet af 1900-tallet er der dokumenteret uregelmæssige ynglefund og -forsøg på en håndfuld lokaliteter i Syd- og Vestjylland. I starten af 1990’erne var der tegn på en egentlig indvandring, da en mindre bestand på omkring 5 par etablerede sig i det sydlige Jylland. Men formodentlig p.g.a. forstyrrelse og ægsamling mistede arten hurtigt grebet og har siden kun ynglet med i størrelsesordnen 0-2 par. Siden har den blå kærhøg desværre kun ynglet meget uregelmæssigt og ikke engang årligt.


Udviklingen i vinterbestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Blå Kærhøg i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Gammel han. © Poul Reib.


Ungfugl. © Carsten Andersen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 100-120 cm
Længde: 47 cm
Vægt han: 300-400 g
Vægt hun: 400-700 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 29-31 dage
Ungetid: 35-42 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 0
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NA
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 104
Sidste måned: 504

Forrige artLink til denne sideNæste art