Steppehøg (Circus macrourus)

Beskrivelse
Steppehøgen hører sammen med rørhøg, blå kærhøg og hedehøg til kærhøgene, der er slanke, elegante rovfugle med lange vinger og lang hale, og som flyver lavt over terrænet med let løftede vinger på jagt efter føde. Steppehøgen er på størrelse med hedehøgen, som den også ligner meget i fjerdragten. Den lyst perlegrå han kan kendes fra hannen af hedehøg og blå kærhøg ved kun at have en smal, sort kile yderst på vingen, mens hunnen og ungfuglene, der er meget svære at skelne fra hun og ungfugl af hedehøg og blå kærhøg, har en lys halskrave, der ”afskærer” hovedet fra kroppen. Steppehøgen er lidt mere kompakt end hedehøgen, og i flugten er den lidt tungere end de andre kærhøge, nærmest musvågeagtig.

Levested
Steppehøgen yngler i det østligste Europa og i Centralasien fra det sydvestlige Rusland til Kasakhstan og det nordvestlige Kina. Der optræder meget uregelmæssige og spredte yngleforekomster i Europa længere vestpå til Skandinavien og Tyskland. Steppehøgen yngler – som navnet siger – fortrinsvis på græsstepper, gerne med spredt buskbevoksning. Den overvintrer i Afrika syd for Sahara og i det sydlige Asien, fortrinsvis i Indien og Pakistan.


Ungfugl. © Klaus Malling Olsen

Steppehøgen er en fåtallig trækgæst herhjemme, men efter årtusindskiftet er den blevet set i markant større antal end tidligere, måske pga. større ornitologisk aktivitet og forbedret evne til at skelne arten fra de beslægtede arter. I 2006 og 2008 blev der således iagttaget hhv. 42 og 37 steppehøge i Danmark, mens der i 1990’erne blev set i gennemsnit 4 steppehøge om året. De fleste fugle ses i foråret, selv om tendensen ikke længere er så markant, og iagttagelserne finder primært sted langs kysterne i Vestjylland, Nord- og Østsjælland og i Storstrømsområdet. Ved Skagen har man den største mulighed for at se den. I 2001 var der en han af en steppehøg, der hævdede territorium på en eng ved Ribe.


Ungfugl. © Klaus Malling Olsen

Føde
Steppehøgen lever fortrinsvis af mindre pattedyr som lemminger og mus og af småfugle og fugleunger, som den slår ned på på jorden, men den kan også tage større insekter, primært i vinterkvarteret.

Bestandsudvikling
Til trods for det øgede antal observationer herhjemme i de seneste år er steppehøgen globalt i tilbagegang, specielt i den europæiske del af udbredelsesområdet, således i Ukraine, hvor den nu formentlig er forsvundet, og i det sydvestlige Rusland pga. færre egnede levesteder. Den har også tidligere ynglet i Rumænien og Bulgarien, og i invasionsåret 1952 ynglede den sågar i Sverige. I vinterkvarteret er den både truet af færre egnede opholdssteder og brugen af pesticider.


Forekomsten af Steppehøg i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Klaus Malling Olsen


Ungfugl. © Klaus Malling Olsen

Fakta
Vingefang: 97-118 cm
Længde: 40-50 cm
Vægt han: 300-350 g
Vægt hun: 400-450 g
Ynglealder: 2-3 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 29-30 dage
Ungetid: 34-35 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: NT
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 1
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 34
Sidste måned: 154

Forrige artLink til denne sideNæste art