Hedehøg (Circus pygargus)

Beskrivelse
Hedehøgen er en elegant rovfugl takket være sine lange vinger, den slanke kropsbygning og lange hale, og den har en næsten dansende flugt. Som de øvrige kærhøge flyver hedehøgen altid med løftede, v-stillede vinger. Hannen er lysende sølvgrå med sorte vingespidser, hunnen er brunlig med lysere krop, og ungfuglene ligner hunnen, men har på undersiden en varm rustrød farve. Både hun og ungfugl har hvid overgump. Hedehøgen er lidt mindre end rørhøgen, som er en langt mere almindeligt forekommende kærhøg herhjemme.

Levested
Hedehøgen er vidt udbredt i Europa fra det sydlige Finland i nord over Sydengland i vest til Spanien/Nordafrika i syd. Artens udbredelse strækker sig østpå i Asien til Kasakhstan. I Danmark yngler arten primært i det sydvestlige Jylland, hvor den fortrinsvis er tilknyttet det åbne marsklandskab i Vadehavsområdet. Desværre har arten fået smag for dyrkede marker med vintersæd som yngleområde, hvilket betyder, at ungerne er meget udsatte, når der skal høstes. Takket være lokale ornitologers samarbejde med landmændene i disse områder - som et led i Skov- og Naturstyrelsens, Ribe og Sønderjyllands amters, Dansk Landbrugs og DOF's samarbejdsprojekt om beskyttelse af hedehøgen - er truslen fra høstmaskinerne nu bragt under kontrol, bl.a. takket være markering og i nogle tilfælde indhegning af redeområdet.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Da Danmark er tæt på nordgrænsen for hedehøgens udbredelse, er fuglen en ret sjælden trækgæst herhjemme. De fugle, vi ser, er især fra den begrænsede sydsvenske bestand. Trækgæster observeres primært i perioder med sydøstlige og østlige vinde, der blæser fuglene fra de østligere bestande til Danmark. De danske ynglefugle ankommer i april-maj og forlader landet i august/september, hvor de flyver til overvintringskvarteret syd for Sahara. De østligste bestande af hedehøg overvintrer derimod helt overvejende i Indien.


Hun. © John Larsen

Føde
På hedehøgens menu står primært smågnavere, firben, større insekter, småfugle og fugleunger. Som de andre kærhøge jager hedehøgen ved at flyve lavt og langsomt over terrænet, og således tager den næsten uden undtagelse sin føde på jorden.


Han. © John Larsen

Bestandsudvikling
Hedehøgen er en relativt ny dansk ynglefugl, som er indvandret til landet omkring begyndelsen af 1900-tallet. Bestanden kulminerede omkring midten af århundredet med ca. 400 par, men siden da er bestanden gået stærkt tilbage. Årsagen er bl.a. ændrede levesteder her i landet, men også ændrede leveforhold i vinterkvarteret i Afrika kan have spillet en stor rolle. Ørkenspredning samt bekæmpelse af græshopper med miljøgifte er i den forbindelse nævt som negative faktorer. Det til trods syntes bestanden i Danmark omkring århundredskiftet at have stabiliseret sig omkring 30-40 par, men i 2007 var der kun knap 25 par, den laveste bestand i 10 år.


Forekomsten af Hedehøg i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © John Larsen


Ungfugl. © Lars Maltha Rasmussen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 98-110 cm
Længde: 44 cm
Vægt han: 225-300 g
Vægt hun: 300-450 g
Ynglealder: 3 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-29 dage
Ungetid: 35-40 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2016: 20-29
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: EN
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 346
Sidste måned: 320

Forrige artLink til denne sideNæste art