Stor Skrigeørn (Clanga clanga)

Beskrivelse
Stor skrigeørn er kun lidt større end lille skrigeørn, som den ligner til forveksling. Størrelsesforskellen kan ikke anvendes til bestemmelse i felten. Det bedste kendetegn er, at dækfjerene på undersiden er mørkere brune end svingfjerene, mens det omvendte er tilfældet hos lille skrigeørn. Desuden er fjerdragten hos stor skrigeørn generelt mørkere end hos lille skrigeørn. Det gælder ikke mindst for ungfuglene, der kan være næsten sortbrune. I flugten er vingerne stærkere kuplede end hos lille skrigørn, ligesom vingernes forkant er vinklede.

Levested
Stor skrigeørn yngler i et bælte fra det nordøstlige Europa gennem det centrale Asien til Stillehavskysten ud for Sakhalin. De nærmeste ynglepladser ligger i det østlige Polen og i Estland, men bestandene her er meget små. I modsætning til mange andre ørne er stor skrigeørn ligesom lille skrigeørn hovedsagelig knyttet til lavlandsområder med skov med tilstødende enge og søer eller floder. Stor skrigeørn er trækfugl, der ikke overvintrer så langt mod syd som lille skrigeørn. De europæiske fugle overvintrer i Sydøsteuropa, Tyrkiet og Mellemøsten samt Nordøstafrika, mens de asiatiske ørne overvintrer i Sydasien.


© Klaus Malling Olsen

Stor skrigeørn ses endnu sjældnere herhjemme end lille skrigeørn. Der er gjort omkring 70 observationer frem til 2011, flest i træktiden, i april og maj samt igen i oktober. Den er dog set i alle årets måneder, bortset fra juni og juli. Hovedparten er set på Sjælland og i Skagen. I de fleste tilfælde drejer det sig om forbitrækkende individer, men der er også gjort fund af mere stationære fugle, f.eks. ved Maribosøerne.


© Klaus Malling Olsen

Føde
Stor skrigeørn lever af mindre pattedyr, fugle, padder og krybdyr samt insekter. Fugle udgør en relativt større del af byttet end hos lille skrigeørn. Den jager både ved at dykke fra luften eller fra et udsigtspunkt eller ved at gå på jorden.


Stor skrigeørn til venstre og havørn til højre. © Helge Sørensen

Bestandsudvikling
På grund af den ringe bestandsstørrelse i Europa og tilbagegang gennem længere tid anses stor skrigørn for at være truet som ynglefugl i Europa. Arten er meget sårbar over for ændringer i landskabet ved ynglepladserne, specielt dræning og træfældning. Arten er også fåtallig i Asien.


Forekomsten af Stor Skrigeørn i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2011-2020. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Helge Sørensen


© Klaus Malling Olsen

Fakta
Vingefang: 153-177 cm
Længde: 59-69 cm
Vægt han: 1650-1950 g
Vægt hun: 1750-2500 g
Ynglealder: 4-6 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 42-44 dage
Ungetid: 63-77 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: VU
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 1
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 26
Sidste måned: 161

Forrige artLink til denne sideNæste art