Kongeørn (Aquila chrysaetos)

Beskrivelse
Kongeørnen er Danmarks næststørste rovfugl, kun en anelse mindre end havørnen. Til gengæld flyver kongeørnen mere elegant og kan af den grund virke mindre "ørneagtig". Fjerdragten er overvejende mørkebrun. De voksne fugle har et gyldent hoved, og ungfuglene er især genkendelige på hvid hale med mørkt endebånd samt et hvidt trekantet felt i vingen.

Levested
Kongeørnen har en meget stor global udbredelse. Den findes i Nordamerika, Nordafrika samt store dele af Eurasien. I Europa er den udbredt i Sydeuropa, det østlige Europa samt Nordeuropa, men mangler i store dele af Central- og Vesteuropa. I 1999 ynglede der i Lille Vildmose det første par kongeørne i Danmark i nyere tid. De har ynglet hvert år siden og har de fleste år fået en unge på vingerne. I 2003 dukkede der endnu et par op i den nærliggende Høstemark Skov. I 2008 var der udover de to par også et ynglepar ved Mariager Fjord.


Gamle kongeørne. © John Larsen

Ud over yngleparrene, der bliver i territoriet året rundt, optræder kongeørnen i Danmark som en ganske sjælden vintergæst med 2-4 fugle per år, især i de midt- og sydsjællandske godslandskaber, der rummer store flokke af overvintrende gæs. Den primære lokalitet har traditionelt været Tystrup-Bavelse søerne. Kongeørnen er herudover en sjælden trækgæst i Danmark. På forårstrækket ses der årligt nogle få fugle på Skagen.

Føde
Kongeørnen lever af fugle, især gæs; desuden af harer og smågnavere, men den går heller ikke af vejen for at æde ådsler. På ynglelokaliteten i Lille Vildmose har man konstateret, at kongeørneparret bl.a. lever af unge skarver, der fanges i den store skarvkoloni i Tofte Sø.

Bestandsudvikling
Den danske ynglebestand var i 2008 på 3 par, der tilsammen fik 4 unger på vingerne. For at sikre og fremme artens udbredelse i Danmark har ejeren Aage V. Jensens Fonde på DOF's anbefaling etableret en ørnefoderplads syd for Høstemark Skov. Fra et nyt fugletårn har man et glimrende udsyn over fodringspladsen, og dette er nok det mest sikre sted at observere kongeørne i Danmark. Fodringen sigter primært på at fremme især de unge kongeørnes overlevelseschancer i vinterhalvåret, hvor de med deres mindre udviklede jagtteknik er sårbare. Fra de andre nordiske lande er der også godt nyt for kongeørnen, idet bestandsnedgangen i mange områder er stoppet, formodentlig p.g.a. mindre forfølgelse.


Forekomsten af Kongeørn i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Ung kongeørn og ravn. © John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 190-227 cm
Længde: 80 cm
Vægt han: 2.850-4.500 g
Vægt hun: 3.850-6.700 g
Ynglealder: 4 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 43-45 dage
Ungetid: 65-70 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2015: 3
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: Ny ynglefugl

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: CR
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 494
Sidste måned: 894

Forrige artLink til denne sideNæste art