Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Beskrivelse
Fiskeørnen er en fascinerende rovfugl, som ses ret almindeligt på træk i Danmark. Den har lange vinger og en karakteristisk fjerdragt med hvid underside og mørk overside. I kredsflugt kan den give associationer til en stor måge p.g.a. de nedadbuede, ”hængende” vinger. Fiskeørnen er noget større end en musvåge.

Levested
Fiskeørnen er en meget succesrig fugleart, som forekommer på alle kontinenter på nær Antarktis. Den yngler primært på den nordlige halvkugle. De nordamerikanske fiskeørne overvintrer primært i Sydamerika, mens de fleste europæiske overvintrer i Afrika syd for Sahara. I Europa er udbredelsen udpræget nordøstlig med de største bestande i Sverige, Rusland og Finland. Derudover er der enkelte, spredte yngleforekomster i det vestlige Middelhavsområde og en mindre bestand i det nordligste Storbritannien. I Danmark er fiskeørnen en meget sjælden ynglefugl.
I sommerhalvåret - fra midten af juni til august - ses fiskeørne raste ved mange danske søer, men langt de fleste yngler efter al sandsynlighed ikke her i landet og er sandsynligvis unge fugle eller voksne fiskeørne, hvis yngleforsøg er slået fejl.


© John Larsen

Fiskeørnen yngler ved større, skovomkransede, fiskerige søer. Reden placeres højt til vejrs i et stort træ - gerne en fladkronet fyr – således, at der er gode indflyvningsforhold. Træet skal helst stå i en fredfyldt skov, da arten hos os er følsom over for forstyrrelser. I USA lever der imidlertid lokale bestande af fiskeørne ved østkysten, som er usædvanlig tillidsfulde. Her yngler arten bl.a. i opsatte redeplatforme på pæle nær trafikerede veje og bebyggelse, tilsyneladende uden at lade sig genere af mennesker.
Et større antal skandinaviske fiskeørne trækker gennem landet forår (april-maj) og efterår (august-september). De koncentreres i særlig grad ved trækstederne: Skagen, Gilbjerg Hoved og Hellebæk om foråret, samt Stevns, Stigsnæs, Sydlangeland, Gedser Odde og Hyllekrog om efteråret. Fiskeørne kan i trækperioderne også ses søge føde ved de fleste større danske søer, fjorde og lavvandede kyster.

Føde
Fiskeørnen er specialist i at fange fisk. Den er i stand til, som en tårnfalk, at ”muse” med baskende, højt løftede vinger over søfladen. Fiskeørnens teknik er som regel at stå stille i luften omkring 25 meter over vandoverfladen, udse sig en fisk med sit skarpe blik og derpå styrtdykke. I sidste øjeblik inden den rammer vandet, strækker den så sine fangere ud for at gribe sit bytte. Fiskeørnen tager som regel fisk på 20-40 cm, men den kan godt tage større fisk, der vejer over et kilo. Uden for yngletiden kan den nøjes med at jage en halv times tid hver dag for at fange de få fisk, der skal til for at mætte den.

Bestandsudvikling
Fiskeørnen ynglede endnu i 1800-tallet flere steder rundt om i landet, men det sidste par forsvandt i begyndelsen af 1900-tallet i forbindelse med den omfattende rovfuglebekæmpelse. Siden begyndelsen af 1970’erne er der lejlighedsvis registreret yngleforsøg, men det er endnu ikke lykkedes for fiskeørnen at genetablere sin gamle danske bestand. Det vurderes, at det især skyldes mangel på egnede redepladser samt forstyrrelser på kritiske tidspunkter på de potentielle ynglelokaliteter. Der er bl.a. som et led i DOF’s ”Projekt fiskeørn” opstillet omkring 10 kunstige redeplatforme ved søer i både Jylland og på Sjælland for at imødekomme denne mangel på redepladser, men endnu uden at bære frugt.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Fiskeørn i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Vibeke Toft

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 145-160 cm
Længde: 55 cm
Vægt han: 1.200-1.750 g
Vægt hun: 1.200-2.050 g
Ynglealder: 3 år
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 37 dage
Ungetid: 44-59 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2015: 5
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: 25-50%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: CR
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 886
Sidste måned: 1504

Forrige artLink til denne sideNæste art